ขนมครก

ข้อมูลผลงาน

  7      3     
 
Creative Commons License
ขนมครก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ขนมครก
คำอธิบาย :  เป็นเครื่องบดชนิดหนึ่งทำด้วยหิน รูปร่างคล้ายที่สีข้าว จะบดวัตถุให้ละเอียดยิ่งขึ้น เช่น โม่เมล็ดข้าวสารที่แช่น้ำไว้ค้างคืนให้ละเอียดสำหรับทำขนมครก หนมโค และแป้งสำหรับทำเส้นขนมจีน ฯลฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี
คำสำคัญ :   หนมโค, โม่หิน, ครกบด, เส้นขนมจีน, เครื่องบด.ขนมครก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (91.05 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง