ฟอร์มาลีน สารพิษในอาหาร

ข้อมูลผลงาน

  2,024      2,654     
 
Creative Commons License
ฟอร์มาลีน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ฟอร์มาลีน สารพิษในอาหาร
คำอธิบาย :  ผลไม้และอาหารที่ขายในตลาดบางอย่างก็ดูสดเกินความเป็นจริง บางทีเคล็ดลับของความสดอาจเกิดจากการแช่ด้วยฟอร์มาลีน อันตรายที่คุณมองไม่เห็น...วันนี้คุณมั่นใจแล้วหรือยังว่าอาหารและผลไม้ที่ทานเข้าไปนั้นสดจริง หรือสดด้วยฟอร์มาลีน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิทย์สนุกรอบตัว
คำสำคัญ :   สารเคมี, วิทยาศาสตร์, ฟอร์มาลีน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Infographic