อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 499 เดือนมกราคม 2563

243      80
 
Creative Commons License
อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 499 เดือนมกราคม 2563 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 499 เดือนมกราคม 2563
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เรื่องเล่าอุดมศึกษา
- นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการยุวชนสร้างชาติ
ผลงาน สป.อว.
- แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา
- การซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มติ กกอ.
- การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งที่ 12/2562
- การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งที่ 13/2562
ปฏิทินกิจกรรม สป.อว.(กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
-เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ขอหารือเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา, โครงการยุวชนสร้างชาติ, การขอรับรองวิทยฐานะตามกฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะ สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, แผนการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา-----วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, การขอรับรองวิทยฐานะตามกฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะ สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยเนชั่น, รายงานการยุบเลิกและจัดตั้งส่วนงานภายใน-----ของสถาบันอุดมศึกษา, ขออนุโลมการนับวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, การขอรับรองวิทยฐานะตามกฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะ สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสถาบันอาศรมศิลป, การจัดทำแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ, ระบบคลังหน่วยกิต, การขอรับรองวิทยฐานะตามกฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะ สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก, โครงการยุวชนอาสา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   เอกสารจดหมายเหตุ, แผ่นพับ, บทความ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.ops.go.th/main/images/2563/muaAdmin/journal/499.pdf
URL :
:
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา. (2564). อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 499 เดือนมกราคม 2563, 17 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261724
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา. (2564). "อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 499 เดือนมกราคม 2563". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261724. (17 ตุลาคม 2564)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา. "อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 499 เดือนมกราคม 2563". 17 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261724.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 499 เดือนมกราคม 2563

ไม่พบข้อมูลการรีวิว