Clip art ตึกมิวเซียมสยาม

308      96
 
Creative Commons License
Clip art ตึกมิวเซียมสยาม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Clip art ตึกมิวเซียมสยาม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

Clip art ตึกมิวเซียมสยาม เดิมเป็นที่ทำการของกระทรวงพาณิชย์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อาคาร, สถาปัตยกรรม, เขตพระนคร, วัฒนธรรม, Architecture, ย่านเมืองเก่า, สื่อการเรียนรู้, เมืองเก่ากรุงเทพฯ, Clip art, เกาะรัตนโกสินทร์, ตึกเก่า, กรุงเทพมหานคร, แหล่งเรียนรู้, มิวเซียมสยาม, สังคมไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2564). Clip art ตึกมิวเซียมสยาม, 5 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262611
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2564). "Clip art ตึกมิวเซียมสยาม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262611. (5 พฤศจิกายน 2564)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "Clip art ตึกมิวเซียมสยาม". 5 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262611.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : Clip art ตึกมิวเซียมสยาม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว