สมุทรสงคราม : เมืองสามน้ำ ธรรมชาติล้ำค่า ภูมิปัญญาวิถีไทย

182      68
 
Creative Commons License
สมุทรสงคราม : เมืองสามน้ำ ธรรมชาติล้ำค่า ภูมิปัญญาวิถีไทย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สมุทรสงคราม : เมืองสามน้ำ ธรรมชาติล้ำค่า ภูมิปัญญาวิถีไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

สมุทรสงคราม : เมืองสามน้ำ ธรรมชาติล้ำค่า ภูมิปัญญาวิถีไทย เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นำเสนอเรื่องราวอันเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และตำนานเล่าขานถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษในการกอบกู้เอกราช วิถีการดำเนินชีวิตและการรักษาเอกลักษณ์ รวมถึงการอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อให้ดำรงคงอยู่และสืบสานความภาคภูมิใจของชาวสมุทรสงคราม

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนังสืออ่านเพิ่มเติม, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สมุทรสงคราม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2565). สมุทรสงคราม : เมืองสามน้ำ ธรรมชาติล้ำค่า ภูมิปัญญาวิถีไทย, 11 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268856
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2565). "สมุทรสงคราม : เมืองสามน้ำ ธรรมชาติล้ำค่า ภูมิปัญญาวิถีไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268856. (11 มีนาคม 2565)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. "สมุทรสงคราม : เมืองสามน้ำ ธรรมชาติล้ำค่า ภูมิปัญญาวิถีไทย". 11 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268856.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สมุทรสงคราม : เมืองสามน้ำ ธรรมชาติล้ำค่า ภูมิปัญญาวิถีไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว