สัญญาซื้อขายที่ดิน

37      16
 
Creative Commons License
สัญญาซื้อขายที่ดิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สัญญาซื้อขายที่ดิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : oic, สขร., พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, ข้อมูลข่าวสารของราชการ, พรบ.ข้อมูลข่าวสาร, บทความ กรณีศึกษา เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ, oic.go.th
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วรรธนพงศ์ คำดี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, กรณีศึกษา, กฎหมาย ระเบียบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/home/introduce/oic/oic-knowledge/
URL :
:
วรรธนพงศ์ คำดี. (2565). สัญญาซื้อขายที่ดิน, 26 กรกฎาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275291
วรรธนพงศ์ คำดี. (2565). "สัญญาซื้อขายที่ดิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275291. (26 กรกฎาคม 2565)
วรรธนพงศ์ คำดี. "สัญญาซื้อขายที่ดิน". 26 กรกฎาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275291.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สัญญาซื้อขายที่ดิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว