ภูชี้เดือน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ข้อมูลผลงาน

  25      21     
 
Creative Commons License
ภูชี้เดือน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ภูชี้เดือน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
คำอธิบาย :  ภูชี้เดือน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  Prommate Nathomtong
คำสำคัญ :   วิวธรรมชาติ, พระอาทิตย์, ภูเขา, ภูชี้เดือน, เชียงราย, อำเภอเวียงแก่น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (33.93 KB)