กันภัยมหิดล

ข้อมูลผลงาน

  285      386     
 
Creative Commons License
ดอกกันภัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กันภัยมหิดล
คำอธิบาย :  ดอกกันภัยเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นฤมล จันทรเจิด
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
คำสำคัญ :   มหาวิทยาลัยมหิดล, ดอกกันภัย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (668.06 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (669.64 KB)