สารคดี "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ตอนที่ ๔

ข้อมูลผลงาน

  415      201     
 
Creative Commons License
สารคดี \"ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์\" ตอนที่ ๔ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สารคดี "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ตอนที่ ๔
คำอธิบาย :  สารคดี "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ตอนที่ ๔ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การสวรรคตของnพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม
คำสำคัญ :   สารคดี, VDO, เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การสวรรคต, ในหลวงรัชกาลที่ 9, ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   เอกสารจดหมายเหตุ, VDO Clip