ไขประตูเล้า เว้าผู้ไท ไปเสอ ช่วงที่1

ข้อมูลผลงาน

  88      71     
 
Creative Commons License
ไขประตูเล้า เว้าผู้ไท ไปเสอ ช่วงที่1 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ไขประตูเล้า เว้าผู้ไท ไปเสอ ช่วงที่1
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โขงทีวี118เเละชาวภูไทบ้านคำเดือย ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
คำสำคัญ :   งานบุญประเพณี, ไขประตูเล้าเว้าผู้ไทไปเสอ, บ้านคำเดือย
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=u_JCQbIsHx8&t=4s
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, Flash Clip, Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (151.82 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง