ปล. ห่วงใยเสมอ จุ๊บ จุ๊บ แสตมป์ชุด สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ๒๕๕๖

ข้อมูลผลงาน

  22      19     
 
Creative Commons License
ปล. ห่วงใยเสมอ จุ๊บ จุ๊บ แสตมป์ชุด สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ๒๕๕๖ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ปล. ห่วงใยเสมอ จุ๊บ จุ๊บ แสตมป์ชุด สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ๒๕๕๖
คำอธิบาย :  แสตมป์ชุด สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ๒๕๕๖ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธมลพรรณ ปานะวงษ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที
คำสำคัญ :   มหาวิทยาลัยมหิดล, ปล. ห่วงใยเสมอ จุ๊บ จุ๊บ, แสตมป์สะสม, ไปรษณีย์ไทย, แสตมป์ชุด สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ๒๕๕๖, แสตมป์, แสตมป์ชุด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (104.87 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง