ส่วนกำหนดลักษณะสื่อระบบ OER

ข้อมูลผลงาน

  213      189     
 
Creative Commons License
ส่วนกำหนดลักษณะสื่อระบบ OER is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ส่วนกำหนดลักษณะสื่อระบบ OER
คำอธิบาย :  คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด รองรับทรัพยากรทั้งที่เป็นกิจกรรมและ Labs ข้อสอบ คลิปเสียง กรณีศึกษา เกม แบบฝึกหัด สื่อปฏิสัมพันธ์ รูปภาพและการออกแบบ แผนการสอน ข้อมูลปฐมภูมิ คลิปการเรียนรู้ บรรยาย อ้างอิง ประมวลวิชา กลยุทธ์การสอน หนังสือ ใบงาน คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว Full Course Textbooks Unit of Study Resource Review Simulations Software Mobile App Infographic Poster Flash Clip VDO Clip ซึ่งสามารถปรับแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยผู้ดูแลระบบ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   การออกแบบส่วนควบคุมระบบ, การออกแบบเว็บไซต์, ลักษณะของสื่อ, การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้, ระบบ OER
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (16.85 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง