ระบบ OER รายงานการนำเข้าของสมาชิก

ข้อมูลผลงาน

  196      165     
 
Creative Commons License
ระบบ OER รายงานการนำเข้าของสมาชิก is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ระบบ OER รายงานการนำเข้าของสมาชิก
คำอธิบาย :  ระบบ OER รายงานการนำเข้าของสมาชิก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   การเพิ่มมูลค่า, การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้, การออกแบบส่วนเพิ่มมูลค่าของเว็บ, รายงานการนำเข้าของสมาชิก, ระบบ OER
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ