สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560
เอกสาร 2,279 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 50,833 ไฟล์ 90%
เสียง 82 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 2,933 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
49,363
รายการ
ไฟล์
56,648
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
38,080 รายการ
77.14 %
นักเรียน / นักศึกษา
38,794 รายการ
78.59 %
ทั่วไป
45,861 รายการ
92.91 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ