สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 7,758
2 พื้นหลัง powerpoint 7,277
3 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 1,401
4 Clipart ก้อนเมฆ 1,038
5 Clipart เด็กผู้หญิง 959
6 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 893
7 Clipart แผนที่ประเทศไทย 737
8 ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 701
9 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 661
10 ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 655
รวม 22,080
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 102,417 181,793
รวม 102,417 181,793
ผลรวมทุกปี 4,815,045 8,487,901