สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 พื้นหลัง powerpoint 4,981
2 ตัวอย่างหนังสือภายนอก 2,058
3 Clipart ก้อนเมฆ 1,789
4 นักเรียนชาย 1,262
5 clipart ต้นมะพร้าว 1,220
6 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 1,134
7 Clipart คุณแม่อุ้มลูก 925
8 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 890
9 Clipart เด็กนักเรียนชาย 860
10 clipart เด็กอ่านหนังสือ 836
รวม 15,955
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 56,949 83,240
กุมภาพันธ์ 110,100 87,237
มีนาคม 87,029 98,767
เมษายน 81,901 93,671
พฤษภาคม 110,469 117,331
มิถุนายน 143,908 155,264
สิงหาคม 76,563 110,904
รวม 666,919 746,414
ผลรวมทุกปี 1,324,806 1,225,406