สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 Clipart แผนที่ไทย 162,190
2 พื้นหลัง powerpoint 3,329
3 โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" 1,289
4 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 1,187
5 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 1,122
6 Clipart ก้อนเมฆ 982
7 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 841
8 clipart เด็กอ่านหนังสือ 727
9 ตัวอย่างหนังสือภายนอก 714
10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 660
รวม 173,041
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 56,949 83,240
กุมภาพันธ์ 110,100 87,237
มีนาคม 87,029 98,767
เมษายน 81,901 93,671
พฤษภาคม 110,469 117,331
มิถุนายน 143,908 155,264
กรกฎาคม 114,476 168,919
สิงหาคม 142,928 223,527
กันยายน 158,982 284,006
ตุลาคม 82,183 237,902
รวม 1,088,925 1,549,864
ผลรวมทุกปี 1,746,812 2,028,856