สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 พื้นหลัง powerpoint 3,190
2 ตัวอย่างหนังสือภายนอก 1,474
3 Clipart แผนที่ไทย 1,436
4 ร้านขายน้ำผลไม้ปั่น 1,000
5 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 953
6 clipart ต้นมะพร้าว 867
7 นักเรียนชาย 472
8 ตัวอย่างหนังสือภายใน 445
9 clipart เด็กอ่านหนังสือ 402
10 สาหร่ายหางกระรอก 399
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 56,949 83,240
กุมภาพันธ์ 110,100 87,237
มีนาคม 87,029 98,767
เมษายน 64,994 73,334