สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ 9,296
2 พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ 7,837
3 พื้นหลัง power point เบบี้แบร์ Baby Bear 6,734
4 อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 4,417
5 พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้) 3,764
6 Clipart เด็กผู้หญิงนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ 3,263
7 โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" 3,027
8 ชั้นบรรยากาศของโลก 2,262
9 ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 2,190
10 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 2,071
รวม 44,861
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 574,412 1,085,458
กุมภาพันธ์ 495,943 866,288
รวม 1,070,355 1,951,746
ผลรวมทุกปี 14,172,913 21,744,312