สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 6,560
2 พื้นหลัง powerpoint 3,238
3 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 2,442
4 หญ้าแพรก 1,160
5 พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้) 1,143
6 บรรทัด 5 เส้น สำหรับเขียนโน้ตดนตรี : Music Staff 1,058
7 ใบความรู้ เรื่อง คติความเชื่อโบราณในวรรณคดีเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 911
8 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 877
9 Clipart แผนที่ประเทศไทย 844
10 Clipart เด็กไหว้ผู้ใหญ่ 837
รวม 19,070
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 204,247 362,986
กุมภาพันธ์ 229,833 345,130
มีนาคม 241,837 365,911
เมษายน 245,397 326,660
พฤษภาคม 235,173 389,775
มิถุนายน 141,759 187,763
รวม 1,298,246 1,978,225
ผลรวมทุกปี 6,010,874 10,284,333