สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5,003
2 พื้นหลัง powerpoint 4,771
3 Clipart แผนที่ไทย 775
4 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 713
5 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 629
6 Clipart ก้อนเมฆ 596
7 Clipart เด็กผู้หญิง 512
8 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 486
9 พระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 464
10 ห้องทำงานของพ่อ 461
รวม 14,410
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 119,114 403,671
กุมภาพันธ์ 138,733 443,202
มีนาคม 148,608 379,466
เมษายน 186,841 302,295
พฤษภาคม 165,383 406,176
มิถุนายน 201,646 467,123
กรกฎาคม 171,571 541,299
สิงหาคม 319,961 397,530
กันยายน 219,624 239,661
ตุลาคม 232,811 288,008
พฤศจิกายน 212,912 359,548
ธันวาคม 58,397 128,952
รวม 2,175,601 4,356,931
ผลรวมทุกปี 4,571,074 8,074,565