สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 574,412 1,085,458
กุมภาพันธ์ 584,337 1,004,573
มีนาคม 702,963 1,201,212
เมษายน 913,724 1,090,366
พฤษภาคม 942,474 911,471
มิถุนายน 79,869 69,697
รวม 3,797,779 5,362,777
ผลรวมทุกปี 16,956,274 25,178,821
สถิติการเข้าชมจำแนกตามผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน
ประจำเดือน
ลำดับ ผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 411
2 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ 211
3 สันติ สวนศรี 197
4 ไตรสรณ์ ไตรบุญ 149
5 พีคค์ โหรา 116
6 สุรพล เดชธำรงวัฒน์ 115
7 บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ 97
8 วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์ 96
9 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 93
10 จริยา ทิพย์หทัย 92
รวม 1,577
สถิติการดาวน์โหลดจำแนกตามผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน