สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 34,061
2 พื้นหลัง powerpoint 10,499
3 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 9,577
4 ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 3,610
5 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 2,995
6 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 2,813
7 Clipart แผนที่ไทย 2,041
8 Clipart เด็กผู้หญิง 1,891
9 ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 1,443
10 Clipart เด็กไหว้ 1,388
รวม 70,318
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 119,114 403,671
กุมภาพันธ์ 138,733 443,202
มีนาคม 148,608 379,466
เมษายน 186,841 302,295
พฤษภาคม 165,383 406,176
มิถุนายน 201,646 467,123
กรกฎาคม 95,324 276,478
รวม 1,055,649 2,678,411
ผลรวมทุกปี 3,451,122 6,396,045