สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 1,548,960 660,414
กุมภาพันธ์ 1,234,619 483,062
มีนาคม 1,656,280 564,373
เมษายน 1,780,710 385,801
พฤษภาคม 1,560,775 440,113
มิถุนายน 1,616,519 589,624
กรกฎาคม 1,716,720 630,433
สิงหาคม 1,091,364 389,930
รวม 12,205,947 4,143,750
ผลรวมทุกปี 39,253,498 36,095,606
สถิติการเข้าชมจำแนกตามผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน
สถิติการดาวน์โหลดจำแนกตามผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน
ประจำเดือน
ลำดับ ผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 16
2 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ 14
3 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) 13
4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13
5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11
6 ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11
7 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 7
8 วนิดา ศรีทองคำ 7
9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 6
10 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 6
รวม 104