สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 ภาพวาดเด็กผู้ชาย 19,522
2 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 11,022
3 พื้นหลัง powerpoint 10,177
4 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 2,285
5 Clipart เด็กผู้หญิง 1,523
6 ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 1,318
7 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 1,313
8 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 1,264
9 วีดิทัศน์ การฟ้องคดีปกครอง 1,196
10 ภาพวาดดอกกุหลาบ 1,184
รวม 50,804
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 204,247 362,986
กุมภาพันธ์ 187,568 282,677
รวม 391,815 645,663
ผลรวมทุกปี 5,104,443 8,951,771