สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ 1,805
2 พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ 1,780
3 พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้) 1,200
4 พื้นหลังสีม่วง 1,005
5 คู่มือการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับการผลิตผักเพื่อการส่งออกสหภาพยุโรป 966
6 ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ ทวารวดี: ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 633
7 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 611
8 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 604
9 ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร) 538
10 Clipart เด็กก่อกองทราย 530
รวม 9,672
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 574,412 1,085,458
กุมภาพันธ์ 584,337 1,004,573
มีนาคม 702,963 1,201,212
เมษายน 401,888 489,161
รวม 2,263,600 3,780,404
ผลรวมทุกปี 15,366,158 23,572,970