สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 พิธีกงเต็ก 77
2 งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พระผู้สร้างรอยยิ้ม (ไฟล์ภาพ) 60
3 ภาพถ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 36
4 สาระวิทย์ ฉบับที่ 5 , เดือน สิงหาคม2556 17
5 เสื่อกกบ้านแพง 16
6 รัตนราชินีศรีประเทศ 15
7 eBook Bioeconomy เศรษฐกิจชีวภาพ 15
8 เพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ แม่แห่งแผ่นดิน 12
9 อะโวคาโด 11
10 bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ ชิ้นงาน banner 11
รวม 270
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 1,548,960 660,414
กุมภาพันธ์ 1,234,619 483,062
มีนาคม 1,656,280 564,373
เมษายน 1,780,710 385,801
พฤษภาคม 1,200,608 292,960
รวม 7,421,177 2,386,610
ผลรวมทุกปี 34,468,728 34,338,466
สถิติการเข้าชมจำแนกตามผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน
สถิติการดาวน์โหลดจำแนกตามผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน
ประจำเดือน
ลำดับ ผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 358
2 สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 261
3 สันติ สวนศรี 214
4 สุรพล เดชธำรงวัฒน์ 159
5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 150
6 วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์ 139
7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 138
8 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 128
9 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ 123
10 ธนากร พรมลิ 92
รวม 1,762