สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 8,826
2 พื้นหลัง powerpoint 2,869
3 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 931
4 พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 902
5 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 851
6 ร้านขายน้ำผลไม้ปั่น 754
7 พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 679
8 ตัวอย่างหนังสือภายนอก 571
9 คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ 549
10 Clipart แผนที่ประเทศไทย 517
รวม 17,449
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 204,247 362,986
กุมภาพันธ์ 229,833 345,130
มีนาคม 241,837 365,911
เมษายน 174,839 216,306
รวม 850,756 1,290,333
ผลรวมทุกปี 5,563,384 9,596,441