สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 พื้นหลังสีม่วง 3
2 หลวงพ่อแก่น วัดสังกระต่าย จ.อ่างทอง 2
3 หนังสือหิน ดิน อิฐ ฟื้นชีวิตสู่พิพิธภัณฑ์ 2
4 ภาพวาดผีเสื้อ 2
5 ดอกพวงคราม 2
6 ต้นโพธิ์ 2
7 ตุ๊กตาชาววัง 2
8 ใส่น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลสีรำก็ได้ 2
9 ตุ๊กตาชาววัง 2
10 พิพิธภัณฑ์สิรินธร 1
รวม 20
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 574,412 1,085,458
กุมภาพันธ์ 584,337 1,004,573
มีนาคม 702,963 1,201,212
เมษายน 913,724 1,090,366
พฤษภาคม 942,474 911,471
มิถุนายน 1,366,574 986,619
กรกฎาคม 1,512,051 1,101,494
สิงหาคม 1,413,982 1,059,838
กันยายน 1,229,958 879,564
ตุลาคม 1,460,872 827,019
พฤศจิกายน 1,336,903 870,677
รวม 12,038,250 11,018,291
ผลรวมทุกปี 25,196,745 30,834,335
สถิติการเข้าชมจำแนกตามผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน
ประจำเดือน
ลำดับ ผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 สันติ สวนศรี 50
2 สุรพล เดชธำรงวัฒน์ 44
3 มงคล ซังขาว 42
4 นภัทร ทองอุปการ 35
5 ฉมาบดี อารีสนั่น 35
6 ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา 35
7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 11
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
9 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 8
10 ภาสกร เตือประโคน 8
รวม 278
สถิติการดาวน์โหลดจำแนกตามผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน