สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 ใบความรู้ เรื่อง คติความเชื่อโบราณในวรรณคดีเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 250
2 eBook Bioeconomy เศรษฐกิจชีวภาพ 128
3 eBook Sharing Economy เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ 103
4 Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน...ที่ทุกคนควรรู้ 100
5 eBook Silver Economy เศรษฐกิจผู้สูงวัย 99
6 พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 88
7 คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ 74
8 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 74
9 การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ 72
10 ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 71
รวม 1,059
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 574,412 1,085,458
กุมภาพันธ์ 584,337 1,004,573
มีนาคม 702,963 1,201,212
เมษายน 913,724 1,090,366
พฤษภาคม 942,474 911,471
มิถุนายน 1,366,574 986,619
กรกฎาคม 1,512,051 1,101,494
สิงหาคม 1,413,982 1,059,838
กันยายน 800,284 634,633
รวม 8,810,801 9,075,664
ผลรวมทุกปี 21,969,296 28,891,708
สถิติการเข้าชมจำแนกตามผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน
ประจำเดือน
ลำดับ ผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1,586
2 สันติ สวนศรี 863
3 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ 673
4 สุรพล เดชธำรงวัฒน์ 529
5 จริยา ทิพย์หทัย 406
6 วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์ 390
7 พีคค์ โหรา 341
8 ไตรสรณ์ ไตรบุญ 334
9 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) 323
10 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 318
รวม 5,763
สถิติการดาวน์โหลดจำแนกตามผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน
ประจำเดือน
ลำดับ ผู้สร้างสรรค์/หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2,266
2 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ 1,069
3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 863
4 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 793
5 สันติ สวนศรี 762
6 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 590
7 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 527
8 ไตรสรณ์ ไตรบุญ 447
9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 431
10 พีคค์ โหรา 375
รวม 8,123