สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้) 426
2 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 223
3 โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" 194
4 แบบฝึกหัดอ่าน แจกลูก-สะกดคำ สระโ-ะ 155
5 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 147
6 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 142
7 ใบความรู้ เรื่อง คติความเชื่อโบราณในวรรณคดีเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 118
8 Clipart แผนที่ประเทศไทย 106
9 Clipart เด็กไหว้ผู้ใหญ่ 103
10 ฟอนต์ TH Charm of AU (ชาร์ม ออฟ เอยู) 94
รวม 1,708
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 339,299 500,618
กุมภาพันธ์ 249,802 592,867
มีนาคม 344,078 350,802
เมษายน 307,588 293,707
พฤษภาคม 315,474 372,481
มิถุนายน 26,201 36,309
รวม 1,582,442 2,146,784
ผลรวมทุกปี 9,362,117 15,024,719