สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" 1,046
2 ใบความรู้ เรื่อง คติความเชื่อโบราณในวรรณคดีเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 1,020
3 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 643
4 Clipart แผนที่ประเทศไทย 638
5 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 616
6 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 490
7 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 467
8 Clipart เด็กนักเรียน 427
9 คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ 398
10 ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร) 396
รวม 6,141
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 339,299 500,618
กุมภาพันธ์ 249,802 592,867
มีนาคม 344,078 350,802
เมษายน 307,588 293,707
พฤษภาคม 315,474 372,481
มิถุนายน 432,501 389,239
กรกฎาคม 547,008 520,082
สิงหาคม 129,614 161,071
รวม 2,665,364 3,180,867
ผลรวมทุกปี 10,445,039 16,058,802