สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 9,846
2 Clipart แผนที่ประเทศไทย 9,191
3 พื้นหลัง powerpoint 5,733
4 พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้) 3,343
5 โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" 3,128
6 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 2,643
7 ภาพวาดชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ ประเทศไทย คือบ้านของเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง 2,541
8 ภาพวาดชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ ประเทศไทย คือบ้านของเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง 2,088
9 Clip art การ์ตูนแสดงเครื่องแต่งกายประเทศต่างๆ ในอาเซียน 1,453
10 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 1,313
รวม 41,279
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 204,247 362,986
กุมภาพันธ์ 229,833 345,130
มีนาคม 241,837 365,911
เมษายน 245,397 326,660
พฤษภาคม 235,173 389,775
มิถุนายน 286,296 419,297
กรกฎาคม 250,946 429,275
สิงหาคม 191,564 351,912
รวม 1,885,293 2,990,946
ผลรวมทุกปี 6,597,921 11,297,054