สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 พื้นหลัง powerpoint 12,826
2 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 9,163
3 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 1,145
4 clipart เด็กอ่านหนังสือ 1,052
5 ใบความรู้ เรื่อง คติความเชื่อโบราณในวรรณคดีเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 990
6 คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ 857
7 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน 828
8 พิธีกงเต็ก 750
9 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 567
10 ภาพวาดชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ ประเทศไทย คือบ้านของเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง 511
รวม 28,689
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 119,114 403,671
กุมภาพันธ์ 138,733 443,202
มีนาคม 148,608 379,466
เมษายน 186,841 302,295
พฤษภาคม 165,383 406,176
มิถุนายน 201,646 467,123
กรกฎาคม 171,571 541,299
สิงหาคม 319,961 397,530
กันยายน 108,274 143,330
รวม 1,560,131 3,484,092
ผลรวมทุกปี 3,955,604 7,201,726