สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 8,096
2 Clipart แผนที่ประเทศไทย 5,409
3 พื้นหลัง powerpoint 4,655
4 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 3,863
5 ใบความรู้ เรื่อง คติความเชื่อโบราณในวรรณคดีเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 1,542
6 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 1,169
7 ภาพวาดชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ ประเทศไทย คือบ้านของเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง 1,158
8 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 1,130
9 Clipart เด็กผู้หญิงใส่บาตรพระ 1,050
10 ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 1,048
รวม 29,120
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 204,247 362,986
กุมภาพันธ์ 229,833 345,130
มีนาคม 241,837 365,911
เมษายน 245,397 326,660
พฤษภาคม 235,173 389,775
มิถุนายน 286,296 419,297
กรกฎาคม 157,667 287,549
รวม 1,600,450 2,497,308
ผลรวมทุกปี 6,313,078 10,803,416