สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 11,685
2 พื้นหลัง powerpoint 5,598
3 ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 3,243
4 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 2,635
5 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 2,156
6 ม.วลัยลักษณ์_เรือนพักรับรองโครงการอุทยานพฤกษ์ศาสตร์ 2,049
7 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 1,898
8 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 1,625
9 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 1,579
10 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1,320
รวม 33,788
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 119,114 403,671
มีนาคม 75,534 209,981
รวม 194,648 613,652
ผลรวมทุกปี 2,590,121 4,331,286