สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 204,247 362,986
กุมภาพันธ์ 229,833 345,130
มีนาคม 241,837 365,911
เมษายน 245,397 326,660
พฤษภาคม 235,173 389,775
มิถุนายน 286,296 419,297
กรกฎาคม 250,946 429,275
สิงหาคม 231,952 458,156
กันยายน 261,892 427,708
ตุลาคม 243,070 315,654
พฤศจิกายน 140,839 208,908
รวม 2,571,482 4,049,460
ผลรวมทุกปี 7,284,110 12,355,568