สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 12,750
2 พื้นหลัง powerpoint 6,099
3 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 3,872
4 ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 1,889
5 Clipart เด็กนักเรียน 1,847
6 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 1,737
7 Clipart เด็กผู้หญิง 1,728
8 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 1,521
9 clipart เด็กอ่านหนังสือ 1,318
10 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 1,214
รวม 33,975
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 119,114 403,671
กุมภาพันธ์ 138,733 443,202
มีนาคม 148,608 379,466
เมษายน 186,841 302,295
พฤษภาคม 28,115 262,654
รวม 621,411 1,791,288
ผลรวมทุกปี 3,016,884 5,508,922