สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ 5,915
2 พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ 2,785
3 พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้) 2,227
4 โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" 2,073
5 ใบความรู้ เรื่อง คติความเชื่อโบราณในวรรณคดีเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 1,481
6 ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร) 1,460
7 Clipart แผนที่ประเทศไทย 1,457
8 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 1,335
9 Font My King 1,326
10 ภาพสำหรับฝึกระบายสี พร้อมภาพโครงร่างสำหรับฝึกวาดตาม ชุด "ผลไม้" 1,080
รวม 21,139
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 339,299 500,618
กุมภาพันธ์ 249,802 592,867
มีนาคม 344,078 350,802
เมษายน 307,588 293,707
พฤษภาคม 315,474 372,481
มิถุนายน 432,501 389,239
กรกฎาคม 547,008 520,082
สิงหาคม 653,611 675,591
กันยายน 514,130 649,386
ตุลาคม 567,598 792,241
พฤศจิกายน 416,472 581,878
รวม 4,687,561 5,718,892
ผลรวมทุกปี 12,467,236 18,596,827