สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ 5,632
2 โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" 3,829
3 พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ 3,021
4 พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้) 2,523
5 ใบความรู้ เรื่อง คติความเชื่อโบราณในวรรณคดีเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 1,911
6 Clipart แผนที่ประเทศไทย 1,560
7 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 1,293
8 ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 1,199
9 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 1,197
10 ภาพสำหรับฝึกระบายสี พร้อมภาพโครงร่างสำหรับฝึกวาดตาม ชุด "ผลไม้" 1,145
รวม 23,310
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 339,299 500,618
กุมภาพันธ์ 249,802 592,867
มีนาคม 344,078 350,802
เมษายน 307,588 293,707
พฤษภาคม 315,474 372,481
มิถุนายน 432,501 389,239
กรกฎาคม 547,008 520,082
สิงหาคม 653,611 675,591
กันยายน 514,130 649,386
ตุลาคม 317,724 463,931
รวม 4,021,215 4,808,704
ผลรวมทุกปี 11,800,890 17,686,639