สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 19,499
2 พื้นหลัง powerpoint 7,170
3 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5,530
4 โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" 4,383
5 Clipart ก้อนเมฆ 3,077
6 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 2,692
7 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2,501
8 Clipart แผนที่ไทย 2,380
9 Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์ 1,854
10 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 1,752
รวม 50,838
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 56,949 83,240
กุมภาพันธ์ 110,100 87,237
มีนาคม 87,029 98,767
เมษายน 81,901 93,671
พฤษภาคม 110,469 117,331
มิถุนายน 143,908 155,264
กรกฎาคม 114,476 168,919
สิงหาคม 142,928 223,527
กันยายน 158,982 284,006
ตุลาคม 458,831 1,048,804
ธันวาคม 69,449 226,292
รวม 1,535,022 2,587,058
ผลรวมทุกปี 2,192,909 3,066,050