สถิติการใช้งาน

จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามประเภท
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามกลุ่มสาระ
จำนวนดาวน์โหลดจำแนกตามระดับชั้น
รายการทรัพยากรที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด
ประจำเดือน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ 7,592
2 พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้) 4,026
3 โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" 3,464
4 Clipart แผนที่ประเทศไทย 2,303
5 ใบความรู้ เรื่อง คติความเชื่อโบราณในวรรณคดีเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 1,933
6 Clipart เด็กนักเรียนผู้หญิง 1,806
7 พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ 1,764
8 แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 1,754
9 Clipart เด็กไหว้ผู้ใหญ่ 1,659
10 คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ 1,608
รวม 27,909
จำนวนผู้เข้าชม / ดาวน์โหลด จำแนกตามปี
ประจำปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม ดาวน์โหลด
มกราคม 339,299 500,618
กุมภาพันธ์ 249,802 592,867
มีนาคม 344,078 350,802
เมษายน 307,588 293,707
พฤษภาคม 315,474 372,481
มิถุนายน 432,501 389,239
กรกฎาคม 547,008 520,082
สิงหาคม 653,611 675,591
กันยายน 455,829 546,857
รวม 3,645,190 4,242,244
ผลรวมทุกปี 11,424,865 17,120,179