ทรัพยากรที่เพิ่มเข้ามาล่าสุด (สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ)