ตุลาการศาลปกครองสูงสุด รุ่นที่ 4 ถวายสัตย์ปฏิญาณ
1 มกราคม 2560
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ตุลาการศาลปกครองสูงสุด รุ่นที่ 4 เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ