โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  26,069
  1,314

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง)
คำอธิบาย :  สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง)
คำสำคัญ :   รากที่สอง, จำนวนจริง, เลขยกกำลัง, จำนวนเต็มบวก, จำนวนเต็มลบ, พื้นฐานคณิตศาสตร์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ระดับชั้น :   ม.2
สาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล