ภาพ/สื่อชุดพิเศษ

  
#    ภาพ/สื่อชุดพิเศษ #
1 สื่อความรู้ด้านเกษตร
2 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3 Special Education สื่อการศึกษาพิเศษ
4 สื่อเรียนรู้คณิตศาสตร์
5 พระเมรุมาศ
6 สื่อความรู้กฎหมาย
7 อัญมณีไทย
8 หลักสูตรภาษาไทย แบบแจกลูกสะกดคำ เพื่อการอ่านออก เขียนได้
9 Clip Art 100 แรงบันดาลไทย
10 สื่อเผยแพร่และสิ่งพิมพ์ สวทช.
11 สื่อความรู้เพื่อสุขภาพ
12 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
13 สมุดภาพจังหวัดของประเทศไทย
14 ประวัติศาสตร์สำคัญสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย
15 สื่อที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19
16 G Suite for Education
17 คลังดิจิทัลข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค - Pulinet
18 เอกสารจดหมายเหตุจากฟิล์มกระจกสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
19 Clipart
20 แสตมป์