เจ้าของผลงาน

  
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามระดับชั้น
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามสาขาวิชา
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามลักษณะสื่อ
#    ชื่อ - นามสกุล    ผลงานทั้งหมด    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 42,113 1,383,147 1,423,380
2 บดินทร์ กุศลเสริมสุข 13,253 390,191 322,221
3 บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ 11,610 581,429 663,464
4 ไตรสรณ์ ไตรบุญ 9,875 231,639 269,627
5 พีคค์ โหรา 9,822 224,406 531,645
6 ฐิติมา ธรรมบำรุง 6,762 305,495 275,644
7 สันติ สวนศรี 5,841 786,540 988,239
8 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 5,461 225,101 330,283
9 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,949 436,253 497,733
10 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ 4,070 790,750 1,950,643