หน่วยงานร่วมโครงการ

หน่วยงาน/บุคคลร่วมโครงการ

 • โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 • กระทรวงศึกษาธิการ
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  http://oer.ipst.ac.th
  • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) (มวส.)
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)  http://oer.rspg.or.th
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้โครงการยังได้ประสานกับหน่วยงานได้รับการตอบรับร่วมโครงการเพิ่มเติม ดังนี้

 1. กรมการข้าว
 2. กรมชลประทาน
 3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
 4. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 5. กรมทรัพยากรธรณี
 6. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 7. กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง
 8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 9. ทีมพัฒนาฟอนต์ภาษาไทย Typomancer
 10. ทีมพัฒนาฟอนต์ภาษาไทย Fontcraft
 11. พิพิธภัณฑ์ TOT
 12. พิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 13. พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 14. พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ จังหวัดแพร่
 15. พิพิธภัณฑ์ปานถนอม (ไทยทรงดำ)
 16. พิพิธภัณฑ์รถไฟ
 17. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 18. วิทยาลัยชุมชนน่าน http://202.29.93.11
 19. ศูนย์ ICT ภูเก็ต
 20. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
 21. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
 22. ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 23. ศูนย์บริการโรคไต รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 24. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
 25. ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 26. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
 27. สถาบันกันตนา
 28. สถาบันภาษาไทยสิรินธร
 29. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 30. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 31. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 32. สำนักงาน ก.พ.
 33. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 34. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 35. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 36. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 37. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 38. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 39. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 40. สำนักงานศาลปกครอง
 41. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 42. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
 43. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 44. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
 45. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 46. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 47. สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
 48. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
 49. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://oer.kku.ac.th
 50. สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา http://oer.lib.buu.ac.th
 51. สมาคมทรัพยากรธรณีแห่งประเทศไทย
 52. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 53. ห้องสมุดดรุณบรรณาลัย
 54. ห้องสมุดต้นฉบับ
 55. หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 56. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://203.150.82.143/
 57. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 58. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 59. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
 60. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
 61. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
 62. โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร
 63. โครงการฝากรักจากแพร่
 64. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
 65. โรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ)  http://164.115.41.177
 66. กรมพัฒนาที่ดิน

และผู้ร่วมโครงการรายบุคคล ดังนี้

 1. คุณจำรูญ ทองอ่อน
 2. คุณปรีดาพร ธรรมรัตน์
 3. ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
 4. ดร.นฤมล รื่นไวย์
 5. ดร.พรชนิตว์ ลีนาราช
 6. น.อ.หญิง นวรัตน์ ทองสลวย
 7. นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
 8. นาง Srihathai Wells
 9. นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์
 10. นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ
 11. นางทิพภา ปลีหะจินดา
 12. นางนงลักษณ์ ประทีปทอง
 13. นางนิรอฮานี นิมะมิง
 14. นางประภาวรรณ สุพัฒนานนท์ 
 15. ศูนย์การเรียนรู้พรวลัย 
 16. นางพวงรัตน์ อินทรฤทธิ์
 17. นางพัชรียา กุลานุช
 18. นางพูลศรี กระจ่างพัฒน์วงษ์
 19. นางมยุรี ยาวิลาศ
 20. นางรุ้งลาวัลย์ ธะนีวงศ์
 21. นางวัชรีย์พร คุณสนอง
 22. นางวัฒนา อาทิตย์เที่ย
 23. นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
 24. นางวิรัลยา เชี่ยวสุขตระกูล
 25. นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
 26. นางสันถัต สารักษ์
 27. นางสาวกนกวรรณ บัวงาม