หน่วยงานร่วมโครงการ

หน่วยงานร่วมโครงการ

 • โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 • กระทรวงศึกษาธิการ
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  http://oer.ipst.ac.th
  • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) (มวส.)
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)  http://oer.rspg.or.th
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้โครงการยังได้ประสานกับหน่วยงาน/บุคคล และได้รับการตอบรับร่วมโครงการเพิ่มเติม ดังนี้

 1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  http://oer.lib.buu.ac.th
 2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  http://203.150.82.143/
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
 4. ภาควิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  http://oer.kku.ac.th
 6. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
 7. ส่วนพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันวิชาการ ทีโอที
 8. คุณสมเกียรติ ช่วยมาก MicrosoftOfficeWorkshop.com
 9. อาจารย์ธวัชชัย ดุลยสุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 10. นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย
 11. อาจารย์ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ห้องสมุดต้นฉบับ
 12. มูลนิธิรถไฟไทย
 13. ศ.ดร. อภิพรรณ พุกภักดี
 14. คุณทศพร อินทรบำรุง
 15. กรมทรัพยากรธรณี
 16. สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
 17. วิทยาลัยชุมชนน่าน  http://202.29.93.11
 18. สำนักงานศาลปกครอง
 19. สถาบันกันตนา
 20. คุณวัลวรัล รุ่งนิติธิรารัชต์
 21. คุณชนก สาคริก มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ
 22. ดร.ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 23. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 24. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
 25. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 26. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
 27. คุณสุริยา เลาหบุตร
 28. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ : สขร.
 29. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 30. โรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ)  http://164.115.41.177
 31. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 32. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.
 33. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
 34. โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร
 35. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
 36. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 37. ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 38. พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 39. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 40. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
 41. ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ
 42. สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย
 43. สถาบันภาษาไทยสิรินธร
 44. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 45. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 46. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 47. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 48. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 49. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
 50. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
 51. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
 52. สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว
 53. คุณจำรูญ ทองอ่อน
 54. คุณปรีดาพร ธรรมรัตน์
 55. ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
 56. ดร.นฤมล รื่นไวย์
 57. ดร.พรชนิตว์ ลีนาราช
 58. น.อ.หญิง นวรัตน์ ทองสลวย
 59. นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
 60. นาง Srihathai Wells
 61. นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์
 62. นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ
 63. นางทิพภา ปลีหะจินดา
 64. นางนงลักษณ์ ประทีปทอง
 65. นางนิรอฮานี นิมะมิง
 66. นางประภาวรรณ สุพัฒนานนท์ 
 67. ศูนย์การเรียนรู้พรวลัย 
 68. นางพวงรัตน์ อินทรฤทธิ์
 69. นางพัชรียา กุลานุช
 70. นางพูลศรี กระจ่างพัฒน์วงษ์
 71. นางมยุรี ยาวิลาศ
 72. นางรุ้งลาวัลย์ ธะนีวงศ์
 73. นางวัชรีย์พร คุณสนอง
 74. นางวัฒนา อาทิตย์เที่ย
 75. นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
 76. นางวิรัลยา เชี่ยวสุขตระกูล
 77. นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
 78. นางสันถัต สารักษ์
 79. นางสาวกนกวรรณ บัวงาม