ดิจิทัลไทยแลนด์

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น โครงการฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ โดยผสานไปในยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม