การลงรายการ

 • ชื่อเรื่อง
  ระบุชื่อที่อธิบายภาพแบบสั้น กระชับ

 • สื่อสำหรับบุคคลประเภท
  ระบุว่าสื่อที่นำเข้า สามารถนำไปใช้ประกอบการใช้งาน การเรียนรู้ของบุคคลประเภทใดได้บ้าง โดยมีให้เลือก 4 ประเภท คือ ครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา ทั่วไป ผู้ปกครอง ทั้งนี้สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ประเภท

 • ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน
  ระบุชื่อ นามสกุล ในรูปแบบ ชื่อเว้นวรรค 1 เคาะตามด้วยนามสกุล โดยไม่ระบุคำนำหน้า เช่น นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ให้ระบุเป็น บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ยกเว้นมีคำนำหน้าเป็นตำแหน่งวิชาการ หรือฐานันดร ให้ระบุตำแหน่งทางวิชาการ หรือฐานันดร ในรูปแบบ ชื่อเว้นวรรค์1เคาะตามด้วยนามสกุล,เว้นเวรรค 1 เคาะตำแหน่งทางวิชาการ/ฐานันดร เช่น รศ.ภรณี ศิริโชติ ระบุเป็น ภรณี ศิริโชติ, รศ. กรณีที่เป็นผู้นำเข้าโดยไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์ ผู้แต่งหรือเจ้าของผลงาน กรุณาระบุเฉพาะชื่อของผู้สร้างสรรค์ ผู้แต่งหรือเจ้าของผลงาน ทั้งนี้ระบบสามารถดึงชื่อที่มีอยู่เดิมมาแสดงเพื่อลดเวลาการป้อน และป้องกันการพิมพ์ที่ผิดพลาด

  กรณีมีหลายท่าน กรุณาระบุเพียงท่านเดียวที่เป็นหลักที่สุด และชื่อท่านอื่นนำไประบุที่ "ผู้สร้างสรรค์ร่วม ผู้แต่งร่วมหรือเจ้าของผลงานร่วม"

  ... ไม่ป้อนเรียงต่อกันในรายการเดียวกัน

 • ผู้สร้างสรรค์ร่วม ผู้แต่งร่วมหรือเจ้าของผลงานร่วม
  หากผลงาน/สื่อที่นำเข้ามีผู้สร้างสรรค์ ผู้แต่งหรือเจ้าของผลงาน มากกว่า 1 คนสามารถระบุด้วยหลักการเดียวกันจนครบทุกคน โดยเมื่อป้อน 1 รายการให้กดปุ่ม Enter ทั้งนี้อาจจะระบุชื่อผู้สร้างสรรค์ร่วม ผู้แต่งร่วมหรือเจ้าของผลงานร่วมในลักษณะชื่อของหน่วยงาน องค์กรได้ตามต้องการ ทั้งนี้ระบบสามารถดึงชื่อที่มีอยู่เดิมมาแสดงเพื่อลดเวลาการป้อน และป้องกันการพิมพ์ที่ผิดพลาด เช่น ผู้สร้างสรรค์คือบุคคล หรือโครงการ ผู้สร้างสรรค์ร่วม จะเป็นชื่อหน่วยงานระดับห้องปฏิบัติการ ฝ่าย กอง/กรม สำนัก/ศูนย์ กระทรวง เป็นต้น ... ไม่ป้อนเรียงต่อกันในรายการเดียวกัน

 • คำสำคัญ
  ให้พิจารณาหาคำที่เกี่ยวข้องกับผลงาน/สื่อให้ได้มากที่สุดในลักษณะของคำ ทั้งที่เป็นคำวิชาการ รวมทั้งคำสามัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นของผู้ใช้ เช่น ดอกไม้, ดอกบัว, ดอกไม้สำหรับบูชาพระ, ดอกบัวสีขาว

 • คำอธิบาย
  สามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับภาพได้ตามต้องการ

 • URL
  หากมี url ที่เกี่ยวข้อง สามารถระบุ url ได้ในรูปแบบ http://domain-name

 • จำแนกตามระดับชั้น
  จะต้องระบุว่าผลงาน/สื่อ สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับใด

 • แบ่งตามสาขาวิชาของสื่อ
  จะต้องระบุว่าผลงาน/สื่อ เหมาะสำหรับการใช้ในการเรียนในกลุ่มวิชาใด

 • แบ่งตามลักษณะของสื่อ
  จะต้องระบุว่าผลงาน/สื่อ มีลักษณะเป็นอย่างไร จากนั้นคลิกปุ่มถัดไป เพื่อเข้าสู่ส่วนกำหนดสัญญาอนุญาตการให้ใช้งานผลงาน/สื่อ  โดยระบุได้ตามที่ผู้สร้างสรรค์/เจ้าของผลงาน/ผู้แต่ง เห็นสมควร