สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
เอกสาร 6,854 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 147,506 ไฟล์ 90%
เสียง 374 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 8,697 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
139,724
รายการ
ไฟล์
164,147
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
112,343 รายการ
80.40 %
นักเรียน / นักศึกษา
112,885 รายการ
80.79 %
ทั่วไป
132,856 รายการ
95.08 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ