สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
เอกสาร 6,336 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 138,198 ไฟล์ 90%
เสียง 374 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 8,420 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
130,180
รายการ
ไฟล์
154,043
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
103,234 รายการ
79.30 %
นักเรียน / นักศึกษา
103,780 รายการ
79.72 %
ทั่วไป
123,301 รายการ
94.72 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ