สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560
เอกสาร 2,939 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 61,955 ไฟล์ 90%
เสียง 83 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 3,154 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
59,725
รายการ
ไฟล์
68,805
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
47,211 รายการ
79.05 %
นักเรียน / นักศึกษา
47,921 รายการ
80.24 %
ทั่วไป
54,138 รายการ
90.65 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ