สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562
เอกสาร 5,942 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 126,390 ไฟล์ 91%
เสียง 372 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 5,638 ไฟล์ 4%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
116,652
รายการ
ไฟล์
139,050
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
93,295 รายการ
79.98 %
นักเรียน / นักศึกษา
93,841 รายการ
80.45 %
ทั่วไป
109,820 รายการ
94.14 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ