สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2560
เอกสาร 2,893 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 57,982 ไฟล์ 90%
เสียง 83 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 3,102 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
56,532
รายการ
ไฟล์
64,619
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
44,276 รายการ
78.32 %
นักเรียน / นักศึกษา
44,988 รายการ
79.58 %
ทั่วไป
50,979 รายการ
90.18 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ