สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2562
เอกสาร 4,315 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 109,716 ไฟล์ 91%
เสียง 367 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 4,936 ไฟล์ 4%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
100,697
รายการ
ไฟล์
120,009
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
79,200 รายการ
78.65 %
นักเรียน / นักศึกษา
79,740 รายการ
79.19 %
ทั่วไป
93,917 รายการ
93.27 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ