สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564
เอกสาร 10,513 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 227,706 ไฟล์ 91%
เสียง 676 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 11,868 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
222,143
รายการ
ไฟล์
251,513
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
190,421 รายการ
85.72 %
นักเรียน / นักศึกษา
190,983 รายการ
85.97 %
ทั่วไป
215,256 รายการ
96.90 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ