สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2562
เอกสาร 6,969 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 150,574 ไฟล์ 90%
เสียง 374 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 8,965 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
142,995
รายการ
ไฟล์
167,599
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
115,517 รายการ
80.78 %
นักเรียน / นักศึกษา
116,060 รายการ
81.16 %
ทั่วไป
136,138 รายการ
95.20 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ