สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
เอกสาร 3,861 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 97,041 ไฟล์ 92%
เสียง 129 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 4,164 ไฟล์ 4%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
89,548
รายการ
ไฟล์
105,869
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
70,020 รายการ
78.19 %
นักเรียน / นักศึกษา
70,561 รายการ
78.80 %
ทั่วไป
82,797 รายการ
92.46 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ