สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร 6,926 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 149,101 ไฟล์ 90%
เสียง 374 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 8,931 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
141,558
รายการ
ไฟล์
166,048
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
114,145 รายการ
80.63 %
นักเรียน / นักศึกษา
114,689 รายการ
81.02 %
ทั่วไป
134,700 รายการ
95.16 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ