สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
เอกสาร 4,030 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 100,115 ไฟล์ 91%
เสียง 131 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 4,538 ไฟล์ 4%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
92,772
รายการ
ไฟล์
109,489
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
72,228 รายการ
77.86 %
นักเรียน / นักศึกษา
72,772 รายการ
78.44 %
ทั่วไป
86,021 รายการ
92.72 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ