สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
เอกสาร 11,021 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 255,183 ไฟล์ 91%
เสียง 1,012 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 12,534 ไฟล์ 4%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
246,648
รายการ
ไฟล์
281,213
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
213,299 รายการ
86.48 %
นักเรียน / นักศึกษา
213,927 รายการ
86.73 %
ทั่วไป
239,780 รายการ
97.22 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ