สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
เอกสาร 2,702 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 53,962 ไฟล์ 90%
เสียง 82 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 2,986 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
52,356
รายการ
ไฟล์
60,266
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
40,310 รายการ
76.99 %
นักเรียน / นักศึกษา
41,021 รายการ
78.35 %
ทั่วไป
48,814 รายการ
93.23 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ