สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560
เอกสาร 3,013 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 67,859 ไฟล์ 91%
เสียง 83 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 3,328 ไฟล์ 4%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
64,235
รายการ
ไฟล์
74,957
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
51,601 รายการ
80.33 %
นักเรียน / นักศึกษา
52,303 รายการ
81.42 %
ทั่วไป
58,647 รายการ
91.30 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ