สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2560
เอกสาร 3,094 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 72,863 ไฟล์ 91%
เสียง 84 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 3,432 ไฟล์ 4%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
68,756
รายการ
ไฟล์
80,149
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
55,852 รายการ
81.23 %
นักเรียน / นักศึกษา
56,543 รายการ
82.24 %
ทั่วไป
63,131 รายการ
91.82 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ