สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563
เอกสาร 7,711 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 154,726 ไฟล์ 90%
เสียง 519 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 9,041 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
147,348
รายการ
ไฟล์
172,714
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
119,774 รายการ
81.29 %
นักเรียน / นักศึกษา
120,315 รายการ
81.65 %
ทั่วไป
140,499 รายการ
95.35 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ