สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
เอกสาร 3,721 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 90,576 ไฟล์ 92%
เสียง 129 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 3,884 ไฟล์ 4%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
82,903
รายการ
ไฟล์
98,982
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
65,163 รายการ
78.60 %
นักเรียน / นักศึกษา
65,833 รายการ
79.41 %
ทั่วไป
77,150 รายการ
93.06 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ