สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2563
เอกสาร 8,247 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 174,650 ไฟล์ 90%
เสียง 519 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 9,890 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
166,926
รายการ
ไฟล์
194,056
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
140,283 รายการ
84.04 %
นักเรียน / นักศึกษา
140,847 รายการ
84.38 %
ทั่วไป
163,400 รายการ
97.89 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ