สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสาร 5,394 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 111,787 ไฟล์ 91%
เสียง 371 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 5,051 ไฟล์ 4%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
103,236
รายการ
ไฟล์
123,300
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
81,393 รายการ
78.84 %
นักเรียน / นักศึกษา
81,942 รายการ
79.37 %
ทั่วไป
96,452 รายการ
93.43 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ