สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
เอกสาร 8,945 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 197,728 ไฟล์ 91%
เสียง 521 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 10,199 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
190,968
รายการ
ไฟล์
218,144
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
164,064 รายการ
85.91 %
นักเรียน / นักศึกษา
164,626 รายการ
86.21 %
ทั่วไป
187,467 รายการ
98.17 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ