สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
เอกสาร 8,847 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 187,522 ไฟล์ 90%
เสียง 521 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 9,995 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
180,480
รายการ
ไฟล์
207,636
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
153,601 รายการ
85.11 %
นักเรียน / นักศึกษา
154,163 รายการ
85.42 %
ทั่วไป
176,979 รายการ
98.06 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ