สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
เอกสาร 4,144 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 105,302 ไฟล์ 91%
เสียง 367 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 4,833 ไฟล์ 4%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
97,693
รายการ
ไฟล์
115,321
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
76,498 รายการ
78.30 %
นักเรียน / นักศึกษา
77,039 รายการ
78.86 %
ทั่วไป
90,930 รายการ
93.08 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ