สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2561
เอกสาร 3,424 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 84,199 ไฟล์ 92%
เสียง 127 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 3,551 ไฟล์ 4%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
77,753
รายการ
ไฟล์
91,990
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
60,375 รายการ
77.65 %
นักเรียน / นักศึกษา
61,068 รายการ
78.54 %
ทั่วไป
72,118 รายการ
92.75 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ