สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562
เอกสาร 6,013 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 132,900 ไฟล์ 90%
เสียง 374 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 7,842 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
124,833
รายการ
ไฟล์
147,843
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
98,791 รายการ
79.14 %
นักเรียน / นักศึกษา
99,337 รายการ
79.58 %
ทั่วไป
117,987 รายการ
94.52 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ