สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2564
เอกสาร 9,372 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 208,097 ไฟล์ 90%
เสียง 666 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 11,400 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
202,481
รายการ
ไฟล์
230,288
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
175,047 รายการ
86.45 %
นักเรียน / นักศึกษา
175,609 รายการ
86.73 %
ทั่วไป
199,142 รายการ
98.35 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ