สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2562
เอกสาร 6,749 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 142,340 ไฟล์ 90%
เสียง 374 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 8,549 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
134,483
รายการ
ไฟล์
158,727
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
107,223 รายการ
79.73 %
นักเรียน / นักศึกษา
107,768 รายการ
80.14 %
ทั่วไป
127,607 รายการ
94.89 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ