สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
เอกสาร 10,931 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 249,811 ไฟล์ 91%
เสียง 1,009 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 12,534 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
242,399
รายการ
ไฟล์
275,206
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
209,568 รายการ
86.46 %
นักเรียน / นักศึกษา
210,196 รายการ
86.71 %
ทั่วไป
235,532 รายการ
97.17 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ