สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564
เอกสาร 9,410 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 211,713 ไฟล์ 90%
เสียง 676 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 11,557 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
205,391
รายการ
ไฟล์
234,109
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
175,209 รายการ
85.31 %
นักเรียน / นักศึกษา
175,775 รายการ
85.58 %
ทั่วไป
199,365 รายการ
97.07 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ