สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565
เอกสาร 10,710 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 243,477 ไฟล์ 91%
เสียง 774 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 12,241 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
237,574
รายการ
ไฟล์
267,953
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
204,715 รายการ
86.17 %
นักเรียน / นักศึกษา
205,343 รายการ
86.43 %
ทั่วไป
230,346 รายการ
96.96 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ