สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร 9,164 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 201,220 ไฟล์ 90%
เสียง 601 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 10,856 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
195,071
รายการ
ไฟล์
222,593
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
167,560 รายการ
85.90 %
นักเรียน / นักศึกษา
168,126 รายการ
86.19 %
ทั่วไป
191,652 รายการ
98.25 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ