สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร 7,743 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 160,459 ไฟล์ 90%
เสียง 519 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 9,212 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
153,233
รายการ
ไฟล์
178,650
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
125,625 รายการ
81.98 %
นักเรียน / นักศึกษา
126,171 รายการ
82.34 %
ทั่วไป
146,398 รายการ
95.54 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ