สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
เอกสาร 8,060 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 172,361 ไฟล์ 90%
เสียง 519 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 9,878 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
164,532
รายการ
ไฟล์
191,568
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
136,175 รายการ
82.77 %
นักเรียน / นักศึกษา
136,739 รายการ
83.11 %
ทั่วไป
159,034 รายการ
96.66 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ