สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563
เอกสาร 7,855 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 166,540 ไฟล์ 90%
เสียง 519 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 9,339 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
158,991
รายการ
ไฟล์
184,994
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
131,364 รายการ
82.62 %
นักเรียน / นักศึกษา
131,909 รายการ
82.97 %
ทั่วไป
153,422 รายการ
96.50 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ