สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561
เอกสาร 4,220 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 106,494 ไฟล์ 91%
เสียง 367 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 4,849 ไฟล์ 4%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
98,732
รายการ
ไฟล์
116,605
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
77,503 รายการ
78.50 %
นักเรียน / นักศึกษา
78,044 รายการ
79.05 %
ทั่วไป
91,964 รายการ
93.15 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ