สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2560
เอกสาร 2,290 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 52,891 ไฟล์ 90%
เสียง 82 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 2,964 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
50,971
รายการ
ไฟล์
58,748
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
39,516 รายการ
77.53 %
นักเรียน / นักศึกษา
40,227 รายการ
78.92 %
ทั่วไป
47,442 รายการ
93.08 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ