สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
เอกสาร 9,084 ไฟล์ 4%
รูปภาพ 199,992 ไฟล์ 91%
เสียง 601 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 10,441 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
193,468
รายการ
ไฟล์
220,869
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
166,249 รายการ
85.93 %
นักเรียน / นักศึกษา
166,810 รายการ
86.22 %
ทั่วไป
189,991 รายการ
98.20 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ