เจ้าของผลงาน

  
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามระดับชั้น
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามสาขาวิชา
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามลักษณะสื่อ
#    ชื่อ - นามสกุล    ผลงานทั้งหมด    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 42,113 1,373,268 1,418,816
2 บดินทร์ กุศลเสริมสุข 13,253 388,343 321,654
3 บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ 11,610 578,955 662,199
4 ไตรสรณ์ ไตรบุญ 9,875 229,261 268,661
5 พีคค์ โหรา 9,822 222,434 530,917
6 ฐิติมา ธรรมบำรุง 6,762 303,358 274,574
7 สันติ สวนศรี 5,841 782,188 986,574
8 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 5,461 223,732 328,412
9 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,949 434,150 496,890
10 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ 4,070 787,863 1,949,356