เจ้าของผลงาน

  
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามระดับชั้น
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามสาขาวิชา
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามลักษณะสื่อ
#    ชื่อ - นามสกุล    ผลงานทั้งหมด    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
11 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 5,461 288,973 452,254
12 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,975 486,099 536,360
13 จำรูญ ทองอ่อน 3,548 49,687 42,898
14 จริยา ทิพย์หทัย 3,342 612,293 1,060,106
15 พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ 3,196 204,665 247,112
16 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ 3,033 391,571 764,547
17 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,951 93,490 135,708
18 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา 2,951 183,324 172,691
19 พระโสภณคณาภรณ์ 2,915 143,543 133,013
20 สุรพล เดชธำรงวัฒน์ 2,902 529,432 596,666