เจ้าของผลงาน

  
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามระดับชั้น
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามสาขาวิชา
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามลักษณะสื่อ
#    ชื่อ - นามสกุล    ผลงานทั้งหมด    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
11 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 5,681 466,196 720,736
12 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,975 590,284 588,846
13 จำรูญ ทองอ่อน 4,712 201,785 123,758
14 จริยา ทิพย์หทัย 3,638 821,547 1,205,963
15 พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ 3,196 284,277 302,632
16 The Team 1990 3,195 406,498 243,611
17 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา 3,077 339,421 231,768
18 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ 3,033 413,181 774,112
19 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,951 142,858 151,512
20 พระโสภณคณาภรณ์ 2,915 190,172 153,508