บุรินทร์ รัชนกูล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,047
  463

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ Android Mobile Literacy
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   การใช้งานโทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์มือถือ, Android, Smartphone, mobilephone, mobile, mobile literacy
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
เจ้าของผลงานร่วม :   บุรินทร์ รัชนกูล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล