ณัฐพล สองหลวง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  747     2,699

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
-  File 7
-  File 8
-  File 9
-  File 10
-  File 11
ชื่อเรื่อง :  นวดแผนไทย
คำอธิบาย :  ภูมิปัญญาการนวดบำบัดข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย สาธิตาพงศ์ รักพวก ที่อยู่ 126 ถนนเมือง ตำบลในเมือง อำเมือง จังหวัดขอนแก่น อาชีพ แพทย์แผนไทย อายุการศึกษาภูมิปัญญา .......10........ปี \ชื่อภูมิปัญญา นวดบำบัดประวัติข้อมูลภูมิปัญญา การนวดแผนโบราณ เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทยซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ "นวดแผนโบราณ" โดย พท.สาธิตาพงศ์ รักพวก หรือหมออุ๊ เริ่มทำการศึกษาการนวดแผนไทยเมื่อปี 2550 จากสมาคมแพทย์แผนไทยวัดโพธิ์ โดยครูมอบตัวสิทธิ์ จากนางฉวีลักษณ์ ภักดีเจริญวรรณ และได้ศึกษาการนวดแผนไทยจนสำเร็จ หลังจากนั้นหมออุ๊ได้ทำการศึกษา ศาสตร์การนวดแขนงต่างๆเพิ่มเติม คือ การกดจุด การคลายกล้ามเนื้อ การจัดกระดูก ฤาษีดัดตน การครอบแก้ว การกัวซา ทำให้หมออุ๊ ได้นำศาสตร์ต่างๆที่ได้ทำการศึกษา มาประยุกค์เป็นศาสตร์การรักษาของตนเอง โดยการวิเคราะห์อาการของคนไข้และการรักษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหมออุ๊ จนปัจจุบัน หมออุ๊ ได้เปิดคลินิก “บุญโอบคลินิกการแพทย์ไทย” เพื่อรักษาผู้ป่วยจนทำให้เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป\กำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก) การแสวงหาความรู้ศาสตร์การนวดบำบัดของหมออุ๊ ด้วยการศึกษาวิธีการกดจุด การคลายกล้ามเนื้อ การจัดกระดูก ฤาษีดัดตน การครอบแก้ว การกัวซา และนำมาประยุกค์เป็นศาสตร์ของตนเองนั้น ทำให้มีผู้ป่วยเดินทางเข้ารักษากับหมออุ๊เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะความชำนาญในด้าน การจัดกระดูก ทำให้ผู้ป่วยที่มารักษามีอาการดีขึ้นและหายขาด ประกอบกับศาสตร์การรักษาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงทำให้ผู้ป่วยเดินทางมารักษากับหมออุ๊มากยิ่งขึ้น\การสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา) ขั้นตอนการตรวจรักษา1. ตรวจร่างกายจากการสังเกตุ สอบถามอาการและประวัติของผู้ป่วย เริ่มรักษาตามอาการ โดย พท.สาธิตาพงศ์ รักพวก\ \ 2. คลายกล้ามเนื้อและเส้น โดยใช้ศาสตร์ผสมผสานกับฤาษีดัดตน\ \ \\ 3. กดจุดและทำการยึดกล้ามเนื้อข้อต่อนิ้วมือด้วยเทคนิค วิธีการเฉพาะตัว\ \ \ 4. กดจุดบริเวณสะบักและสะโพกโดยใช้ท่อนแขนในท่านอน โดยผสมผสานกับท่าฤาษีดัดตน\ \ \ 5. การจัดกระดูก ในส่วนต่างๆของร่างกายตามอาการ พร้อมกับคำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ\ \ \ \\การจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล) การจัดเก็บและจัดทำข้อมูลของหมออุ๊ โดยการศึกษา การจดบันทึกศาสตร์วิชาจากสมาคมแพทย์แผนไทยวัดโพธิ์ และศึกษาเพิ่มเติมจนสามารถนำมาประยุกค์เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และประยุกค์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยจนเกิดความชำนาญ\การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร) 1. วิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา 2. วิทยากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดขอนแก่น 3. ครูสอนนวดบำบัด วัดโพธิ์ 4. วิทยากรพิเศษ สอนรายวิชา การนวดน้ำมันหอมระเหย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น\พิกัด (สถานที่)\ \ข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นายณัฐพล สองหลวง หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 รายวิชา ความเป็นครู (800 5201) เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นอาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
คำสำคัญ :   นวดแผนไทย, กายภาพบำบัด, นวดบำบัด, การนวด, นวดไทย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สาธิตาพงศ์ รักพวก
เจ้าของผลงานร่วม :   ณัฐพล สองหลวง, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ , ใบงาน, รูปภาพ, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
2
ผู้เข้าชม
813
ดาวน์โหลด
4,185
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
นวดแผนไทย 747

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
นวดแผนไทย 21 สิงหาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 นวดแผนไทย 747 2,699