สุพัชนา สงเคราะห์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,089
  882

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
ชื่อเรื่อง :  การตำสมุนไพร
คำอธิบาย :  ตำสมุนไพรตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ดข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นางจำเนียน แสงประดิษฐ์ ที่อยู่ ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 อาชีพ เกษตรกร อายุการศึกษาภูมิปัญญา ........10....ปี ชื่อภูมิปัญญา ตำสมุนไพรประวัติข้อมูลภูมิปัญญา เมื่อประมาณ 10 ปี มีบุคคลท่านหนึ่ง (เจ้าของภูมิปัญญาแต่จำไม่ได้) ซึ่งเป็นบุคคลในหมู่บ้านเดียวกันได้นำสูตรการตำสมุนไพรมาเผยแผ่ให้คนในหมู่บ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้านทั้งเป็นอาชีพประจำและเป็นรายได้เสริม ให้มีรายได้เพิ่มจากการทำไร่ ทำนาและเกษตรกรต่างๆ โดยบอกคนในหมูบ้านว่าการตำสมุนไพรนี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่บริโภค ช่วยแก้โรคต่างๆได้ เช่น ท้องอืดท้องเฟ้อ การนิ่ว การขับถ่ายปัสสาวะและการข่ายถ่ายประจำเดือนอีกด้วย \ รายได้ที่ได้จากการตำสมุนไพร ครกละ 35-40 บาท อยู่ที่ประมาณ 4,000-6,000 บาท/เดือนกำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก) ได้รับความรู้จากบุคคลภายในหมู่บ้านเดียวกันได้สาธิตวิธีการตำสมุนไพร ทำเป็นอาชีพจนสื่อต่อกันมาเรื่อยๆ เนื่องจากมีวิธีการไม่นุ่งยากวัตถุดิบสามารถปลุกได้ตามบ้านเรือน\การสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา)\ขั้นตอนและวิธีสร้างภูมิปัญญา1. เตรียมวัตถุดิบ ดังนี้พริก ปลาร้า น้ำตาลปีบ มะยม มะขาม ยอ กล้วย ข่า \ตระไคร้ \มะเฟือง \2. ขั้นตอนการตำสมุนไพร2.1 ตำพริกให้ละเอียด2.2 ใส่ข่า ตะไคร้ มะขาม ตำให้ละเอียด2.3 จากนั้นใส่ กล้วย ยอ มะยมและมะเฟืองใส่ตามลงไปแล้วตำให้ละเอียด2.4 เมื่อละเอียดเข้ากันแล้วปรุงรสด้วย น้ำปลา น้ำตาลปีบ น้ำปลาร้าและมะนาว จากนั้นตำจนทุกอย่างเข้ากัน2.5 ชิมจนรสชาติเป็นที่น่าพอใจ2.6 ตักใส่จานเตรียมเสริฟ\\\\\\\\การจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล) การจัดเก็บภูมิปัญญาวิธีการตำสมุนไพรนั้นเจ้าของภูมิปัญญาได้กล่าวว่ามีวิธีทีเดียวคือการจดจำ หากจะเรียนรู้หรือถ่ายทอดความรู้ต้องอาศัยการฝึกและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง\การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร) ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาวิธีการตำสมุนไพรใช้วิธีการถ่ายทอดให้คนในหมู่บ้านเดียวกันเรียนรู้สูตรการตำสมุนไพรต่อกันไปเรื่อยๆ เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น เป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะมีรสชาติที่อร่อยจึงง่ายต่อการจำหน่าย\พิกัด (สถานที่)\ ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000\ข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นางสาวสุพัชนา สงเคราะห์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 รายวิชา ความเป็นครู (800 5201) เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดอาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
คำสำคัญ :   การตำสมุนไพร, อาหารพื้นบ้าน, ภูมิปัญญาไทย, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาอีสาน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   จำเนียน แสงประดิษฐ์
เจ้าของผลงานร่วม :   สุพัชนา สงเคราะห์, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ , ใบงาน, รูปภาพ, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
924
ดาวน์โหลด
860
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การตำสมุนไพร 1,089

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การตำสมุนไพร 29 สิงหาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 การตำสมุนไพร 1,089 882