ศุภาพิชญ์ โจมศรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,000     959

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
ชื่อเรื่อง :  เกษตรผสมผสาน
คำอธิบาย :  ชื่อหัวข้อภูมิปัญญาสถานที่\ข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา รูปชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นายสะอาด ชัยปัจชา ที่อยู่ บ้านเลขที่ 26 ม.2 บ้านดอนหมากพริก ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อาชีพ เกษตรกร อายุการศึกษาภูมิปัญญา 13 ปี \ชื่อภูมิปัญญา เกษตรผสมผสานประวัติข้อมูลภูมิปัญญา \ แรงบันดาลใจที่สำคัญของภูมิปัญญานี้คือ คำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง การทำเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชหมุนเวียน ใช้สอยพื้นที่ในก่อเกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดโดยคุณตาสะอาดได้ทำการปรับพื้นที่ ขยายส่วนบริเวณหน้าบ้านสำหรับการปลูกข้าว สำหรับบริโภคเองในครัวเรือน และจัดสรรพื้นที่ส่วนอื่นภายในบริเวณที่สวน จากนั้นจึงได้ทดลองนำพืชพันธุ์ต่างๆมาปลูกในพื้นที่สวนของตน อีกทั้งในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ชนิดต่างๆ คุณตายังมีรายได้จากผลผลิตเหล่านั้นด้วยโดยการนำมาวางขายที่บริเวณหน้าบ้านของตน\กำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก)การแสวงหาความรู้ต่างๆนั้น เริ่มต้นคุณตาได้จากการฟังเรื่อง การทำไร่นาสวนผสมจากรายการวิทยุและโทรทัศน์ คุณตาจึงเกิดความสนใจจึงได้เริ่มค่อยๆศึกษาเกี่ยวกับการระบบเกษตรผสมผสาน และ ระบบการทำไร่นาสวนผสม การเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกัน โดยส่วนมากคุณตากล่าวว่า ชอบฟังพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง คุณตาได้น้อมนำเอาคำสอนต่างๆของพ่อหลวงมาประยุกต์และปรับใช้ในการดำรงชีวิต โดยคุณตาสะอาดได้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงและจากนั้นคุณตาได้ลงมือทำ ลองผิดลองถูกหาพืชพันธ์ชนิดต่างๆมาปลูกวนเวียนตามฤดูกาล ภายในพื้นที่ประมาณ 7- 8 ไร่ และได้ปรับปรุงพัฒนามาโดยตลอดอีกทั้งยังส่งต่อความรู้นี้ไปยังสมาชิกในครอบครัว ในชุมชนรอบๆอีกด้วย\\การสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา)\\\ ที่อยู่ บ้านดอนหมากพริก ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น\\ \มีพื้นที่สำหรับปลูกแก้วมังกรและกล้วย สำหรับกินเองและสำหรับการจำหน่าย\\\ใช้ทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปลูกมันสำปะหลังไว้ใต้ต้นมะม่วง\\\\\การจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล)คุณตาสะอาด มิได้เก็บความรู้เล่านี้ไว้ในลักษณะของเอกสารหรือใส่ฐานข้อมูลใดไว้แต่ประการใด แต่คุณตาได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญานี้ไปสู่คนรุ่นหลัง โดยตั้งสถานที่บ้านและบริเวณสวนทั้งหมดเป็นจุดสาธิต เกษตรผสมผสาน ไว้สำหรับบุคคลที่ต้องการจะมาศึกษาเรียนรู้ไว้เป็นแบบอย่าง\การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร)คุณตาสะอาด ได้ถ่ายทอดความรู้และได้เผยแพร่ความรู้นี้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการจะศึกษาหาความรู้ สำหรับการเป็นต้นแบบในด้านของการทำเกษตรผสมผสานโดยเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำหมู่บ้าน หากผู้ใดมีความประสงค์จะได้ศึกษาสามารถเข้าไปที่บ้านคุณตาได้ทุกวัน โดยที่คุณตาจะไม่มีการหวงความรู้ใดๆ คุณตาพาเราชมพื้นที่การเพราะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆด้วยความเต็มอกเต็มใจพิกัด (สถานที่)บ้านเลขที่ 26 ม.2 บ้านดอนหมากพริก ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น\ข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นางสาวศุภาพิชญ์ โจมศรี หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 รายวิชา ความเป็นครู (800 5201) เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
คำสำคัญ :   เกษตรผสมผสาน, เศรษฐกิจพอเพียง, เกษตร, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สะอาด ชัยปัจชา
เจ้าของผลงานร่วม :   ศุภาพิชญ์ โจมศรี, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ , ใบงาน, รูปภาพ, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
786
ดาวน์โหลด
937
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เกษตรผสมผสาน 1,000

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เกษตรผสมผสาน 30 สิงหาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 เกษตรผสมผสาน 1,000 959