ศิวิลัย สิริมังครารัตน์, รศ.ดร.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,077
  446

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การจัดการเพลี้ยแป้งแบบผสมผสานด้วยเชื้อราขาว Beauveria bassiana ในการผลิตมันสำปะหลังแบบให้น้ำ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   เพลี้ยแป้ง, มันสำปะหลัง, เชื้อราขาว, Beauveria bassiana, ให้น้ำ, ผสมผสาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศิวิลัย สิริมังครารัตน์, รศ.ดร.
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, บทความ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล