มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,884
  377

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ก๊าซชีวภาพ, พลังงานทดแทน, อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   วรินธร สงค์ศิริ, ดร.
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, บทความ
ผลงานทั้งหมด
4
ผู้เข้าชม
3,574
ดาวน์โหลด
1,174
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง 1,884
กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยผลิตและลดการใช้ทรัพยากร น้ำ และพลังงาน: โรงงานแป้งมันสำปะหลังนำร่อง 1,355
การสร้างเครือข่ายการควบคุมกระบวนการสร้างแป้งในระดับ transcription ของต้นมันสำปะหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีน 892
การสร้างเครือข่ายการควบคุมกระบวนการสร้างแป้งในระดับ transcription ของต้นมันสำปะหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีน 798

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยผลิตและลดการใช้ทรัพยากร น้ำ และพลังงาน: โรงงานแป้งมันสำปะหลังนำร่อง 11 พฤศจิกายน 2559
การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง 11 พฤศจิกายน 2559
การสร้างเครือข่ายการควบคุมกระบวนการสร้างแป้งในระดับ transcription ของต้นมันสำปะหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีน 11 พฤศจิกายน 2559
การสร้างเครือข่ายการควบคุมกระบวนการสร้างแป้งในระดับ transcription ของต้นมันสำปะหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีน 17 มิถุนายน 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง 1,884 377
2 กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยผลิตและลดการใช้ทรัพยากร น้ำ และพลังงาน: โรงงานแป้งมันสำปะหลังนำร่อง 1,355 380
3 การสร้างเครือข่ายการควบคุมกระบวนการสร้างแป้งในระดับ transcription ของต้นมันสำปะหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีน 892 302
4 การสร้างเครือข่ายการควบคุมกระบวนการสร้างแป้งในระดับ transcription ของต้นมันสำปะหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีน 798 315