บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,000     454

-  File 1
-  File 2
-  File 3
ชื่อเรื่อง :  การวิเคราะห์วรรณกรรมลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น : กรณีศึกษา หมอลำอร่าม มุงคำภา
คำอธิบาย :  บทความเรื่องนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาชีวประวัติของหมอลำอร่าม มุงคำภา และวิเคราะห์วรรณกรรมลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และนำเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์
คำสำคัญ :   อร่าม มุงคำภา, ลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น, วรรณกรรม, ลำเรื่องต่อกลอน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ศิลปะพื้นบ้าน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
เจ้าของผลงานร่วม :   สำเร็จ คำโมง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ , Resource Review, ใบงาน, รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 การวิเคราะห์วรรณกรรมลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น : กรณีศึกษา หมอลำอร่าม มุงคำภา 1,000 454
2 วิธีการทำแคนแบบโบราณ 219 3,797
3 วรรณกรรมสินไซ ที่ปรากฏอยู่ฮูปแต้ม วัดสนวนนารี 208 1,733
4 มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สปป.ลาว 201 1,470
5 ลิขสิทธิ์เพลง: หมอลำซิ่งเป็นยุคสุดท้ายของหมอลำอีสานจริงหรือ 199 468
6 นางอัปสรา : นาฏยลักษณ์จากภาพศิลาจำหลักประติมากรรมจามโบราณ 184 591
7 วิถีตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง 183 1,405
8 องค์ความรู้เกี่ยวกับ หมอลำ กลอนลำ และหมอลำกลอน 177 573
9 ฮีตสิบสองอีสาน 172 1,776
10 สุนทรียรสในวรรณกรรมสินไซที่ปรากฏในฮูปแต้มอีสาน 172 482