โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,118
  238

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 5 การรายงาน อภิปรายและสรุปผลการทดลอง
คำอธิบาย :  โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำคลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย ดร.ไว ประทุมผาย นักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ แบ่งการนำเสนอไว้ 5 ตอน
คำสำคัญ :   โครงงานวิทยาศาสตร์, การทำโครงงานวิทยาศาสตร์, การทำโครงงาน, วิทยาศาสตร์, การคิด, การตั้งสมมติฐาน, การสังเกต, กระบวนการคิด, วิจัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าของผลงานร่วม :   ไว ประทุมผาย,ดร., ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
16
ผู้เข้าชม
12,463
ดาวน์โหลด
2,442
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 5 การรายงาน อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 3,118
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 เปิดโลกโครงงานวิทยาศาสตร์ 1,616
การเรียนรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์ตามแนวพุทธธรรม ตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 1,588
ราย่อยสลายไม้กลุ่ม Xylariales 1,384
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 การตั้งสมมติฐาน 1,255

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การเก็บตัวอย่างพืชและจำแนกชนิดพันธุ์อย่างง่าย ตอนที่ 1 21 ธันวาคม 2564
การทบทวนวรรณกรรมเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ธันวาคม 2564
การเก็บตัวอย่างพืชและจำแนกชนิดพันธุ์อย่างง่าย ตอนที่ 2 20 ธันวาคม 2564
การสำรวจศึกษาระบบนิเวศเบื้องต้น 20 ธันวาคม 2564
ราย่อยสลายไม้กลุ่ม Xylariales 27 สิงหาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 5 การรายงาน อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 3,118 238
2 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 เปิดโลกโครงงานวิทยาศาสตร์ 1,616 419
3 การเรียนรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์ตามแนวพุทธธรรม ตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 1,588 222
4 ราย่อยสลายไม้กลุ่ม Xylariales 1,384 109
5 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 การตั้งสมมติฐาน 1,255 280
6 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 4 ตัวอย่างการออกแบบทดลองโครงงาน 1,175 256
7 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3 การออกแบบการทดลอง 1,022 294
8 การเก็บตัวอย่างพืชและจำแนกชนิดพันธุ์อย่างง่าย ตอนที่ 2 711 50
9 การสำรวจศึกษาระบบนิเวศเบื้องต้น 709 56
10 การเก็บตัวอย่างพืชและจำแนกชนิดพันธุ์อย่างง่าย ตอนที่ 1 686 54