คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์กุ้งประเทศไทย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  230     43

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทย
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ดัชนีชี้วัด, ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทย, shrimp competitiveness
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์กุ้งประเทศไทย, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
141
ดาวน์โหลด
24
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทย 230

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทย 7 ตุลาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล