รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,221
  498

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ฐานข้อมูลแบบเปิด สาขาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ Arxiv
คำอธิบาย :  ให้บริการเนื้อหาของงานวิจัยแบบเปิด ฟรี ในสาขา Physics, Mathematics, Computer Sciece, Quatitative Biology, Quatitative Fiace ad Statistics ผลิตและพัฒนาโดย Corell Uiversity Library เปิดบริการที่ http://arxiv.org ปัจจุบันมีเนื้อหามากกว่า 1 ล้านเรื่อง\การเข้าถึงบทความทำได้ 2 วิธี คือ การสืบค้น search และ การไล่เรียง browse สามารถดาวน์โหลดได้ฉบับเต็มแบบ pdf
คำสำคัญ :   ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, งานวิจัย, ฐานข้อมูลแบบเปิด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ , Poster, รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล