ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index, TCI

ข้อมูลผลงาน

  432      233     
 
Creative Commons License
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index, TCI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index, TCI
คำอธิบาย :  หน่วยงาน ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre , TCI สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้พัฒนาค่า Impact factor วารสารไทย มาตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน
เปิดบริการแบบเปิด อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html
แบ่งเป็นสาขา วิทยาศาสตร์ + มนุษยศาสตร์ มีจำนวนวารสารไทย ประมาณ 258 + 296 ชื่อ

โดยในปี 2557 มีการแสดง ค่า IF ของวารสารไทยสาขาวิทยาศาสตร์ ดังที่หน้าเว็บ http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.php
เรียงลำดับตามชื่อวารสาร อังกฤษ และ ไทย แต่ละชื่อ วารสารมีค่า IF แสดง เช่น 0.023 / 0.056 เป็นต้น
โครงการวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สกว. สกอ. และ วช. มีหัวหน้าศูนย์คือ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
คำสำคัญ :   การอ้างอิง, วารสารไทย, ค่าผลกระทบ, มจธ.
URL :   http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.php
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (324.11 KB)