ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index, TCI

1,542      888
 
Creative Commons License
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index, TCI ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index, TCI
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หน่วยงาน ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre , TCI สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้พัฒนาค่า Impact factor วารสารไทย มาตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน เปิดบริการแบบเปิด อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html แบ่งเป็นสาขา วิทยาศาสตร์ + มนุษยศาสตร์ มีจำนวนวารสารไทย ประมาณ 258 + 296 ชื่อโดยในปี 2557 มีการแสดง ค่า IF ของวารสารไทยสาขาวิทยาศาสตร์ ดังที่หน้าเว็บ http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.phpเรียงลำดับตามชื่อวารสาร อังกฤษ และ ไทย แต่ละชื่อ วารสารมีค่า IF แสดง เช่น 0.023 / 0.056 เป็นต้นโครงการวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สกว. สกอ. และ วช. มีหัวหน้าศูนย์คือ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วารสารไทย, การอ้างอิง, มจธ., ค่าผลกระทบ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Full Course, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.php
URL :
:
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่. (2563). ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index, TCI, 29 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/6625
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่. (2563). "ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index, TCI". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/6625. (29 มิถุนายน 2563)
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่. "ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index, TCI". 29 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/6625.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index, TCI

ไม่พบข้อมูลการรีวิว