ไพโรจน์ ธีระประภา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,307
  2,446

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  Font 9 Our King
คำอธิบาย :  โครงการพัฒนา "๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ"สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้จัดทำโครงการ "๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ" เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในด้านการประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙วัตถุประสงค์๑. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙๒. เพื่อเป็นประวัติศาสตร์แบบตัวพิมพ์ไทยในรัชกาลที่ ๙๓. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในด้านการออกแบบ และการประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์๔. เพื่อสร้างสรรค์แบบตัวพิมพ์แจกจ่ายให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ฟรี ๕. เพื่อให้ภาครัฐ และเอกชน นำไปใช้เป็นแบบตัวพิมพ์สำหรับจัดงานนิทรรศการต่างๆ รวมถึงใช้เป็นแบบตัวพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทต่างๆ ๖. เพื่อใช้เป็นแบบฟอนต์สำหรับจัดทำหนังสือ “๙ แบบตัวพิมพ์ไทย” และหนังสือ “โครงการพระราชดำริ แนวคิดและทฤษฏี ร.๙” สำหรับจัดพิมพ์ และแจกจ่ายประชาชนฟรีทั่วประเทศ\๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ เมื่อพัฒนาเสร็จแล้ว จะแจกจ่ายให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ฟรี แบบตัวพิมพ์ส่วนใหญ่ เหมาะสมกับการนำไปใช้ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการต่างๆ โดยเฉพาะนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริ รวมถึงใช้ในงานสิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทต่างๆ
คำสำคัญ :   ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ, พระราชกรณียกิจ, ในหลวง, รัชกาลที่9, พระอัจฉริยภาพ, การออกแบบ, ภูมิพลอดุลยเดช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
เจ้าของผลงานร่วม :   ไพโรจน์ ธีระประภา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   ฟอนต์
ผลงานทั้งหมด
47
ผู้เข้าชม
23,850
ดาวน์โหลด
25,739
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Font 9 Our King 4,307
ปลากัดจีน 1,039
ปราสาทหินพนมรุ้ง 869
กำแพงเมืองเก่า 779
ลูก ใบ ยางเหียง 778

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ลายซุ้มประตูวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร จ.สงขลา 7 เมษายน 2564
ภาพตัวอย่างคลิปอาร์ต 100 แรงบันดาลไทย 16 มกราคม 2562
กำแพงเมืองเก่า 15 พฤศจิกายน 2561
กำแพงเมืองเก่า 15 พฤศจิกายน 2561
ลูก ใบ ยางเหียง 15 พฤศจิกายน 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล