Font 9 Our King

ข้อมูลผลงาน

  2,889      1,994     
 
Creative Commons License
Font 9 Our King is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Font 9 Our King
คำอธิบาย :  โครงการพัฒนา "๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ"nสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้จัดทำโครงการ "๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ" เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในด้านการประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙nวัตถุประสงค์n๑. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙n๒. เพื่อเป็นประวัติศาสตร์แบบตัวพิมพ์ไทยในรัชกาลที่ ๙n๓. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในด้านการออกแบบ และการประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์n๔. เพื่อสร้างสรรค์แบบตัวพิมพ์แจกจ่ายให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ฟรี n๕. เพื่อให้ภาครัฐ และเอกชน นำไปใช้เป็นแบบตัวพิมพ์สำหรับจัดงานนิทรรศการต่างๆ รวมถึงใช้เป็นแบบตัวพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทต่างๆ n๖. เพื่อใช้เป็นแบบฟอนต์สำหรับจัดทำหนังสือ “๙ แบบตัวพิมพ์ไทย” และหนังสือ “โครงการพระราชดำริ แนวคิดและทฤษฏี ร.๙” สำหรับจัดพิมพ์ และแจกจ่ายประชาชนฟรีทั่วประเทศnn๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ เมื่อพัฒนาเสร็จแล้ว จะแจกจ่ายให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ฟรี แบบตัวพิมพ์ส่วนใหญ่ เหมาะสมกับการนำไปใช้ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการต่างๆ โดยเฉพาะนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริ รวมถึงใช้ในงานสิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทต่างๆ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ไพโรจน์ ธีระประภา
คำสำคัญ :   ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ, ภูมิพลอดุลยเดช, พระราชกรณียกิจ, พระอัจฉริยภาพ, การออกแบบ, รัชกาลที่9, ในหลวง
URL :   http://thaifont.info/?p=645
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ฟอนต์