NANOTEC

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,866
  680

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังชนิดครอสลิ้งค์โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   การดัดแปรแป้ง, มันสำปะหลัง, ชนิดครอสลิงค์, อาหาร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มานพ สุพรรณธริกา, รศ.ดร.
เจ้าของผลงานร่วม :   สมศักดิ์ แดงติ๊บ, ผศ. ดร., รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์, ดร., วีรวุฒิ ชัยวัฒน์, ดร., อิศรา เฟื่องฟูชาติ, ดร., มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), MTEC, NANOTEC
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, บทความ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล