การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังชนิดครอสลิ้งค์โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

3,796      572
 
Creative Commons License
การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังชนิดครอสลิ้งค์โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังชนิดครอสลิ้งค์โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ชนิดครอสลิงค์, อาหาร, มันสำปะหลัง, การดัดแปรแป้ง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มานพ สุพรรณธริกา, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยมหิดล, สมศักดิ์ แดงติ๊บ, ผศ. ดร., รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์, ดร., วีรวุฒิ ชัยวัฒน์, ดร., อิศรา เฟื่องฟูชาติ, ดร., MTEC, NANOTEC, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, อื่นๆ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
มานพ สุพรรณธริกา, รศ.ดร., สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยมหิดล, สมศักดิ์ แดงติ๊บ, ผศ. ดร., รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์, ดร., วีรวุฒิ ชัยวัฒน์, ดร., อิศรา เฟื่องฟูชาติ, ดร., MTEC, NANOTEC, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2559). การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังชนิดครอสลิ้งค์โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร, 11 พฤศจิกายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28572
มานพ สุพรรณธริกา, รศ.ดร., สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยมหิดล, สมศักดิ์ แดงติ๊บ, ผศ. ดร., รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์, ดร., วีรวุฒิ ชัยวัฒน์, ดร., อิศรา เฟื่องฟูชาติ, ดร., MTEC, NANOTEC, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2559). "การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังชนิดครอสลิ้งค์โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28572. (11 พฤศจิกายน 2559)
มานพ สุพรรณธริกา, รศ.ดร., สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยมหิดล, สมศักดิ์ แดงติ๊บ, ผศ. ดร., รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์, ดร., วีรวุฒิ ชัยวัฒน์, ดร., อิศรา เฟื่องฟูชาติ, ดร., MTEC, NANOTEC, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังชนิดครอสลิ้งค์โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร". 11 พฤศจิกายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28572.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังชนิดครอสลิ้งค์โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว