การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังชนิดครอสลิ้งค์โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ข้อมูลผลงาน

  246      202     
 
Creative Commons License
การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังชนิดครอสลิ้งค์โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังชนิดครอสลิ้งค์โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มานพ สุพรรณธริกา, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์, ดร., NANOTEC, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), มหาวิทยาลัยมหิดล, เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), MTEC, สมศักดิ์ แดงติ๊บ, ผศ. ดร., วีรวุฒิ ชัยวัฒน์, ดร., อิศรา เฟื่องฟูชาติ, ดร., สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   การดัดแปรแป้ง, อาหาร, ชนิดครอสลิงค์, มันสำปะหลัง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, อื่นๆ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.41 MB)