ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,495
  774

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
คำอธิบาย :  งานแผนกลยุทธ์การตลาด ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ได้จัดทำรายงานการศึกษาเรื่อง โอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย ซึ่งเน้นสมุนไพรหลัก 4 ชนิด ประกอบด้วย บัวบก ขมิ้นชัน ไพล และกระชายดำ โดยรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สร้างตลาดสารสกัดให้กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจของประเทศ ที่ ศน. ได้มีส่วนร่วมดำเนินการ รายงานฉบับนี้ ได้ศึกษาและรวบรวมมูลค่าสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมายทั้ง 4 ชนิดอย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และมีการศึกษาสถานภาพของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป้าหมาย รวมถึงการนำไปใช้ต่างๆ (Applicatios) ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ โดยหวังว่าข้อมูลในรายงานฉบับนี้ จะทำให้เห็นภาพของโครงสร้างตลาดและสามารถนำไปต่อยอดในงานวิจัยและพัฒนา และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนให้สามารถตอบโจทย์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
คำสำคัญ :   สมุนไพร, พืชสมุนไพร, เภสัชวิทยา, การจัดการตลาด, Herbs, Medicinal plants, Pharmacology, บัวบก, ขมิ้นชัน, ไพล, กระชายดำ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฝ่ายธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย 1,495 774
2 เล็กเท่าไหร่ถึงจะเป็นนาโน 335 240
3 NANOMAGAZINE 2017 ISSUE 259 231
4 ขนาดของนาโนเมตร 252 260
5 โครงสร้างคาร์บอนธรรมชาติ 245 254
6 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศน. (General Laboratory Safety) 207 93
7 รายงานประจำปี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 189 184
8 รายงานประจำปี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 188 188
9 บทนำ: การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ศน. และการจัดเก็บสารเคมี (Storage) 176 115
10 การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response) 175 104