องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,372
  450

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ระบบนิเวศ eco system
คำอธิบาย :  เสือพีเพราะป่าปก ป่ารกเพราะเสือยัง ดินเย็นเพราะหญ้าบัง หญ้ายังเพราะดินดี - พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 ชิ้นนี้ สะท้อนการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตต่างๆ และสิ่งที่ไม่มีชีวิตในที่แห่งหนึ่งอย่างเหมาะสม ย่อมนำมาซึ่งความสมดุลที่จะทำให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างเป็นปกติสุข
คำสำคัญ :   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, NSM, รักษ์โลก, ระบบนิเวศ eco system
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล