สุกัญญา ตันติประสพลาภ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  8,613
  13,303

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9
คำอธิบาย :  แผนผังความคิด เรื่อง 10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผลงานของผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างแผนที่ความคิด (Mid Map) ด้วยโปรแกรม Ope Source : XMid" วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
คำสำคัญ :   Mind Map, แผนผังความคิด, XMind, พระราชกรณียกิจ, แกล้งดิน, หญ้าแฝก, หน่วยแพทย์พระราชทาน, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, เศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรทฤษฎีใหม่, พระมหาชนก, สวนจิตรลดา, ฝนหลวง, กังหันชัยพัฒนา, รัชกาลที่ 9, ในหลวง, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุกัญญา ตันติประสพลาภ
เจ้าของผลงานร่วม :   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
6,900
ดาวน์โหลด
9,045
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 8,613

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 4 กันยายน 2560
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 8,613 13,303