10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9

ข้อมูลผลงาน

  3,458      3,974     
 
Creative Commons License
10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9
คำอธิบาย :  แผนผังความคิด เรื่อง 10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผลงานของผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source : XMind" วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุกัญญา ตันติประสพลาภ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   แผนผังความคิด, XMind, เกษตรทฤษฎีใหม่, รัชกาลที่ 9, ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, กังหันชัยพัฒนา, พระราชกรณียกิจ, เศรษฐกิจพอเพียง, Mind Map, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, ฝนหลวง, หญ้าแฝก, หน่วยแพทย์พระราชทาน, แกล้งดิน, สวนจิตรลดา, ในหลวง, พระมหาชนก
URL :   https://hilight.kapook.com/view/143392
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ