สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,626
  727

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน
คำอธิบาย :  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นคณะทำงาน ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี 2553 ถึง 2558 โดยได้รับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี 2556 ถึง 2558 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเนื้อหาเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมให้กับคณะครูและนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการฯ และคณะครูภายใต้ “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโสตศึกษา” จึงได้ร่วมกันจัดทำหนังสือชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ได้ถอดบทเรียนองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินของโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมวิทยาศาสตร์แต่ละกิจกรรมได้มีการออกแบบขั้นตอนการทำกิจกรรม ภาพประกอบและคำศัพท์ภาษามือวิทยาศาสตร์ที่ง่ายต่อการเข้าใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
คำสำคัญ :   คู่มือครู, บกพร่องการได้ยิน, ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าของผลงานร่วม :   สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, Full Course, แผนการสอน, กลยุทธ์การสอน, หนังสือ, บทความ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล