ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน

1,881      780
 
Creative Commons License
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นคณะทำงาน ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี 2553 ถึง 2558 โดยได้รับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี 2556 ถึง 2558 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเนื้อหาเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมให้กับคณะครูและนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการฯ และคณะครูภายใต้ “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโสตศึกษา” จึงได้ร่วมกันจัดทำหนังสือชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ได้ถอดบทเรียนองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินของโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมวิทยาศาสตร์แต่ละกิจกรรมได้มีการออกแบบขั้นตอนการทำกิจกรรม ภาพประกอบและคำศัพท์ภาษามือวิทยาศาสตร์ที่ง่ายต่อการเข้าใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : คู่มือครู, ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน, บกพร่องการได้ยิน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Full Course, กิจกรรม และ Labs, หนังสือ, แผนการสอน, บทความ, กลยุทธ์การสอน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ. (2560). ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน, 29 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71380
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ. (2560). "ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71380. (29 กันยายน 2560)
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ. "ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน". 29 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71380.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว