นายจักรพงศ์ จันทวงศ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,896
  3,160

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สื่อการการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อินโฟกราฟิก)
คำอธิบาย :  ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัล รางวัลดีเด่น ในกลุ่มครู - อาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างสื่อการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ Ifographic, 2. เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และแนวคิดในการออกแบบชิ้นงาน ifographic จะทำออกมาในโทนสีเขียวเนื่องจากเป็นเรื่องของพืช และสื่อความหมายออกมาด้วยรูปภาพที่ถ่ายจากของจริงเป็นหลัก โดยเนื้อหาที่เลือกมาบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ เรื่องการศึกษาโครงสร้างภายในของพืช ซึ่งปกติในหนังสือจะยึดการสอนด้วยตัวอย่างพืชเพียงไม่กี่ชนิด แต่การที่นำเนื้อหาส่วนนี้มาบูรณาการกับพรรณไม้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้นักเรียนรู้จักพืชในโรงเรียนเพิ่มขึ้น และยังเห็นภาพโครงสร้างภายในของพืช ที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งจะเป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน อีกทั้งยังมีการเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยการเพิ่มสื่อมัลติมีเดียในโปสเตอร์ ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
คำสำคัญ :   อินโฟกราฟิก, อพ.สธ., Infographic, งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, สวทช, ประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก, ar, qr code, AR Code, Smart Phone, โครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่, สื่อการการสอน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   นายจักรพงศ์ จันทวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม :   โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   Infographic, รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล