สื่อการการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อินโฟกราฟิก)

5,989      5,770
 
Creative Commons License
สื่อการการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อินโฟกราฟิก) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สื่อการการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อินโฟกราฟิก)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัล รางวัลดีเด่น ในกลุ่มครู - อาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างสื่อการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ Infographic, 2. เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และแนวคิดในการออกแบบชิ้นงาน infographic จะทำออกมาในโทนสีเขียวเนื่องจากเป็นเรื่องของพืช และสื่อความหมายออกมาด้วยรูปภาพที่ถ่ายจากของจริงเป็นหลัก โดยเนื้อหาที่เลือกมาบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ เรื่องการศึกษาโครงสร้างภายในของพืช ซึ่งปกติในหนังสือจะยึดการสอนด้วยตัวอย่างพืชเพียงไม่กี่ชนิด แต่การที่นำเนื้อหาส่วนนี้มาบูรณาการกับพรรณไม้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้นักเรียนรู้จักพืชในโรงเรียนเพิ่มขึ้น และยังเห็นภาพโครงสร้างภายในของพืช ที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งจะเป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน อีกทั้งยังมีการเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยการเพิ่มสื่อมัลติมีเดียในโปสเตอร์ ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Infographic, อพ.สธ., โครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่, qr code, ประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก, ar, อินโฟกราฟิก, AR Code, งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, สวทช, สื่อการการสอน, Smart Phone
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นายจักรพงศ์ จันทวงศ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Infographic
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นายจักรพงศ์ จันทวงศ์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2560). สื่อการการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อินโฟกราฟิก), 21 ธันวาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/79262
นายจักรพงศ์ จันทวงศ์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2560). "สื่อการการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อินโฟกราฟิก)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/79262. (21 ธันวาคม 2560)
นายจักรพงศ์ จันทวงศ์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). "สื่อการการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อินโฟกราฟิก)". 21 ธันวาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/79262.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สื่อการการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อินโฟกราฟิก)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว