สื่อการการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อินโฟกราฟิก)

ข้อมูลผลงาน

  2,375      1,566     
 
Creative Commons License
สื่อการการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อินโฟกราฟิก) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สื่อการการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อินโฟกราฟิก)
คำอธิบาย :  ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัล รางวัลดีเด่น ในกลุ่มครู - อาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างสื่อการสอน เรื่องโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่ โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ Infographic, 2. เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และแนวคิดในการออกแบบชิ้นงาน infographic จะทำออกมาในโทนสีเขียวเนื่องจากเป็นเรื่องของพืช และสื่อความหมายออกมาด้วยรูปภาพที่ถ่ายจากของจริงเป็นหลัก โดยเนื้อหาที่เลือกมาบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ เรื่องการศึกษาโครงสร้างภายในของพืช ซึ่งปกติในหนังสือจะยึดการสอนด้วยตัวอย่างพืชเพียงไม่กี่ชนิด แต่การที่นำเนื้อหาส่วนนี้มาบูรณาการกับพรรณไม้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้นักเรียนรู้จักพืชในโรงเรียนเพิ่มขึ้น และยังเห็นภาพโครงสร้างภายในของพืช ที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งจะเป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน อีกทั้งยังมีการเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยการเพิ่มสื่อมัลติมีเดียในโปสเตอร์ ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายจักรพงศ์ จันทวงศ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   AR Code, Smart Phone, ประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก, โครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่, ar, สื่อการการสอน, งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, อพ.สธ., อินโฟกราฟิก, สวทช, Infographic, qr code
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Infographic