คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,917
  677

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การอ่าน ตอนที่ 5 อ่านอย่างวิเคราะห์ (1) ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น - แบบฝึกหัด
คำอธิบาย :  หลักสูตรการอ่าน สถาบันภาษาไทยสิรินธร ตอนที่ 5 อ่านอย่างวิเคราะห์ (1) ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น - แบบฝึกหัด
คำสำคัญ :   ภาษาไทย, การอ่าน, อ่านเป็น, สถาบันภาษาไทยสิรินธร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันภาษาไทยสิรินธร
เจ้าของผลงานร่วม :   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์, ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
ลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด, Flash Clip
ผลงานทั้งหมด
170
ผู้เข้าชม
43,355
ดาวน์โหลด
40,983
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การอ่าน ตอนที่ 5 อ่านอย่างวิเคราะห์ (1) ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น - แบบฝึกหัด 5,917
การเขียน ตอนที่ 9 เขียนบันทึกข้อความ - แบบฝึกหัด (อัตนัย) 2,338
การเขียน ตอนที่ 10 เขียนจดหมายติดต่องาน - แบบฝึกหัด (อัตนัย) 581
ห้องหนังสือเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน เห็นศิลาจารึกจำลอง 578
การเขียน ตอนที่ 11 รูปแบบรายงานการประชุม - คำอธิบายแบบฝึกหัด 558

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ชีวิตที่ดีที่สุด 21 เมษายน 2564
โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้ที่นำเครื่องมาเอง 18 สิงหาคม 2559
เคาน์เตอร์ให้บริการจ่าย-รับ (ให้ยืมและรับคืนหนังสือ) 18 สิงหาคม 2559
เครื่องสแกนหนังสือแบบ V-Shaped 18 สิงหาคม 2559
เครื่องจักสานของชนเผ่าไท-กะได 18 สิงหาคม 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 การอ่าน ตอนที่ 5 อ่านอย่างวิเคราะห์ (1) ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น - แบบฝึกหัด 5,917 677
2 การเขียน ตอนที่ 9 เขียนบันทึกข้อความ - แบบฝึกหัด (อัตนัย) 2,338 554
3 การเขียน ตอนที่ 10 เขียนจดหมายติดต่องาน - แบบฝึกหัด (อัตนัย) 581 186
4 ห้องหนังสือเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน เห็นศิลาจารึกจำลอง 578 281
5 การเขียน ตอนที่ 11 รูปแบบรายงานการประชุม - คำอธิบายแบบฝึกหัด 558 280
6 การเขียน ตอนที่ 12 ฝึกจับประเด็นการประชุม - แบบฝึกหัด (อัตนัย) 537 2,905
7 การอ่าน ตอนที่ 4 สังเกตกลวิธีทางภาษา หาจุดประสงค์ของผู้เขียน - คำอธิบายแบบฝึกหัด 516 274
8 โปสเตอร์รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 514 339
9 การเขียน ตอนที่ 4 กำหนดความคิดหลัก และขยายความคิด - วีดิทัศน์เนื้อหาบทเรียน 483 264
10 การเขียน ตอนที่ 12 ฝึกจับประเด็นการประชุม - วีดิทัศน์เนื้อหาบทเรียน 449 397